Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 22

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

NL
De SYNC Electo oorkap is een gehoorbeschermer die omgevingsgeluiden versterkt, zoals stemmen, machines en waarschuwingssignalen, met
i ngebouwde volledige stereo FM radio. Hij stelt u in staat radio-ontvangst te beluisteren in the FM-band tussen 87,5 en 108 MHz, terwijl u nog steeds
op een efficiënte en comfortabele manier uw gehoor beschermt. FM-radio, niveau beperkt tot 82 dB(A). Deze oorkap is voorzien van elektrische
audioinvoer. De drager dient vóór gebruik te controleren of deze correct functioneert. Wanneer er vervorming of storing wordt vastgesteld, dient u de
adviezen van de fabrikant op te volgen.
INSTRUCTIES VOOR PLAATSING/VERVANGING VAN DE BATTERIJ: Druk op de knop op het klepje van de batterij en schuif
het omhoog om het te openen, zoals getoond wordt (8). Plaats twee 1,5 V AA batterijen. Controleer of de + en - polen zich
in de juiste positie bevinden. Zorg ervoor dat de batterijklep volledig gesloten is. Waarschuwing - de prestaties kunnen
minder worden door het gebruik van de batterij. De normaal te verwachten duur bij continu gebruik van de batterij van de
gehoorbeschermer bedraagt 101 uur.
INSTRUCTIES VOOR HET AANPASSEN VAN DE PASVORM in overeenstemming met de illustraties A-C: Maak de hoofdband
voor gebruik langer. Plaats de oorschelpen over het oor heen (afbeelding A) met de antenne aan de rechterzijde. Verstel de
hoofdband boven op het hoofd door het omhoog en omlaag te bewegen in de hoofdbanden aan de zijkanten (afbeelding B).
De oorkussentjes dienen stevig tegen het hoofd gedrukt te worden (afbeelding C). Voor de beste resultaten dient u alle haren
onder het kussentje te verwijderen. Geluiddemping wordt negatief beïnvloed door alles wat de correcte aansluiting van de
kussentjes van de gehoorbeschermer tegen het hoofd onmogelijk maakt, zoals dikke brilmonturen, mutsen, etc.
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE RADIO in overeenstemming met de fotobeschrijvingen 1-8.
1. Zet de radio aan door de aan/uit-knop in te drukken en gedurende 1 seconde ingedrukt te houden (2). Om de gehoorbeschermer uit te zetten,
de aan/uit-knop indrukken en gedurende 2 seconden ingedrukt houden (2), u zult een pieptoon horen. De gehoorbeschermer schakelt automatisch
uit, wanneer hij gedurende 4 uren niet gebruikt wordt. U zult een waarschuwingssignaal horen voordat die uitschakelt. Druk binnen 20 seconden
op een willekeurige knop voor activering gedurende nog eens 4 uren.
2. Om het volume af te stellen, draait u de volumeknop (3) van de radio rechtsom en stelt u het geluid van de radio af op een prettig luisterniveau.
Het volume voor omgevingsgeluid wordt onafhankelijk geregeld door middel van de knop (7) aan de zijkant van de oorschelp.
3. Stel de radiofrequentie bij door op de knop Zenders zoeken omhoog /omlaag (4) te drukken, om van station te veranderen. Om automatisch naar
radiostations te zoeken, drukt u op de knop Zenders zoeken omhoog/omlaag (4) en houdt u die 1 seconde ingedrukt. Er zal een pieptoon worden
gehoord wanneer het station wordt gevonden.
4. Wanneer u een externe audio-ingangsaansluiting (6) gebruikt, sluit u de 3,5 mm kabel aan op de audio-ingangsaansluiting (6). Het volume wordt
geregeld met de volumeknop (3) of op het externe audioapparaat.
DIGITALE DISPLAY: Geheugenbeheer vooraf ingestelde stations 0-9 (1a)-
• Om een station op te slaan in het geheugen terwijl de radio ingeschakeld en het station geselecteerd is, drukt u op de geheugentoets (5) en houdt
u die 2 seconden ingedrukt, u zult eenmaal de pieptoon horen en het nummer van de geheugenopslag (1a) zal knipperen. Kies het geheugennummer
door te drukken op de knop Zenders zoeken omhoog/omlaag (4) en daarna te drukken op de geheugentoets (5). Druk eenmaal op de AM/FM-knop
(2) om de geheugenmodus af te sluiten.
• Om een station uit het geheugen te verwijderen, kiest u het geheugennummer door te drukken op de geheugentoets (5) totdat het gewenste
nummer op het digitale weergavescherm (1a) verschijnt; daarna houdt u de geheugentoets (5) gedurende 2 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon
hoort. Druk eenmaal op de AM/FM-knop (2) om de geheugenmodus af te sluiten.
• Om een vooraf ingesteld station te kiezen met gebruik van het geheugenbeheer, drukt u op de geheugentoets (5) om toegang te krijgen tot de
opgeslagen stations 0-9, die op het digitale weergavescherm (1a) zullen verschijnen.
• Indicator niveau batterij (1c)- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zult u een pieptoon horen en zal het pictogram (1c) knipperen. Schakel de radio
uit voordat u de batterijen vervangt.
• FM-stereodisplay (1e)- "ST" zal worden weergegeven. Wanneer het stereo-radiostation niet stabiel is, zal het overschakelen naar mono en zal het
pictogram "ST" niet worden weergegeven.
• Digitale display (1)- Wanneer u de 3,5mm ingangsaansluiting (6) gebruikt om een MP3, mobiele telefoon, radio of scanner aan te sluiten op de
gehoorbeschermer, zal de digitale display alleen "AU" weergeven.
BELANGRIJKE GEBRUIKERSINFORMATIE: De gehoorbeschermers dienen passend te worden gemaakt en aangepast en onderhouden te worden in
overeenstemming met de instructies. In een lawaaierige omgeving dienen te allen tijde gehoorbeschermers gedragen te worden. De gehoorbeschermers
dienen regelmatig te worden geïnspecteerd op bruikbaarheid. De gehoorbeschermers moeten schoongemaakt en gedesinfecteerd worden met zeep
en warm water. Ze mogen niet ondergedompeld worden in water. De kwaliteit van gehoorbeschermers, en in het bijzonder van de kussentjes, kan
door het gebruik verminderen en deze moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd op bijvoorbeeld scheurtjes en lekken. Om de oorkussentjes te
v ervangen, verwijdert u eenvoudig de oude door die eraf te trekken en klikt u de nieuwe erop. Om nieuwe oorkussentjes te bestellen, dient u de informatie
te raadplegen van de hygiënekit. De plaatsing van hygiënische kapjes op de oorkussentjes kan de akoestische prestaties van de g ehoorbeschermers
negatief beïnvloeden. Bewaar het apparaat voor en na gebruik op een koele, droge plek. De temperatuur mag niet hoger zijn dan +55∞C. Dit product
kan negatief worden beïnvloed door bepaalde chemische stoffen. Indien u nadere inlichtingen wenst, gelieve contact op te nemen met de fabrikant. De
gehoorbeschermer wordt geleverd met elektronische doorvoer van het omgevingsgeluid. De drager dient vóór gebruik te controleren of deze correct
functioneert. Indien vervorming of falen wordt waargenomen, dient de drager het advies van de fabrikant met betrekking tot onderhoud en vervanging
van de batterijen in acht te nemen. Waarschuwing - de prestaties kunnen minder worden door het gebruik van de batterij. De normaal te v erwachten
duur bij continu gebruik van de batterij van de gehoorbeschermer bedraagt 101 uur. Het uitvoersignaal van het geluiddoorvoercircuit van deze
g ehoorbeschermer overschrijden de waarde waarvan bekend is dat ze en gevaar voor het gehoor vormen niet. Waarschuwing – voor lagere externe
niveaus kan het geluidsniveau onder de gehoorbeschermer het externe niveau overschrijden (versterking). Zie de kaart "Kenmerken geluiddoorvoer".
Voor het schatten van de effectieve demping van deze gehoorbeschermer moet rekening worden gehouden met de bijkomende geluidsemissie van
de radio en de geluidsversterker. Het geschatte A-gewogen geluidsniveau onder de gehoorbeschermer in passieve modus mag niet hoger zijn dan 82
dB(A). De maximale uitvoer vanuit de oortelefoons van de radio-ontvanger is 82 dB(A). De windbeschermer van de microfoon, die lawaai van de wind
enz. tegenhoudt., moet schoon worden gehouden en indien nodig worden omgewisseld. Wanneer bovenstaande aanbevelingen niet worden opgevolgd,
kan dat ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming en het correct functioneren van de gehoorbeschermers.
MONTAGEINSTRUCTIES
23
22

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h