Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 18

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

DK
SYNC Electo-øremuffen er et høreværn, som forstærker omgivende lyde, såsom stemmer, maskiner og advarselssignaler, med indbygget fuld stereo-FM
radio. Øremuffen lader dig lytte til radiomodtagelse i FM-båndet mellem 87,5 og 108 MHz, mens den til stadighed beskytter din hørelse på en effektiv og
komfortabel måde. FM-radio og lydgendannelsesniveauer er begrænset til 82 dB(A). Denne øremuffe leveres med elektrisk audio-input. Personen, der
tager øremuffen på, skal kontrollere korrekt drift før brug. Hvis der konstateres forvrængning eller fejl, skal producentens råd efterleves.
BATTERIINDSÆTTELSE/INSTRUKTIONER TIL UDSKIFTNING: Tryk på knappen på batteriets låg og lad dækslet glide op (som
vist) for at åbne (8). Indsæt to 1,5 V AA batterier. Sørg for, at + og - polerne står i korrekt position. Sørg for, at batteriets låg
er helt lukket. Advarsel - præstationen kan forringes med brugen af batteriet. Den typiske tidsperiode med kontinuerligt brug,
som kan forventes fra øremuffens batteri er 101 timer.
TILPASNINGSANVISNINGER i henhold til illustrationerne A-C: Forlæng hovedbåndet før brug. Placer ørekopperne over det
ydre øre (billede A), med antennen på højre side. Justér hovedbåndets krone ved at flytte den op og ned i sidehovedbåndene
(billede B). Ørepuderne skal forsegle fast ind mod hovedet (billede C). For at få det bedste resultat skal alt hår under puden
fjernes. Støjreduktion vil blive påvirket negativt af alt, der hæmmer forseglingen af øremuffens puder mod hovedet, såsom
tykke brillestel, elefanthuer osv.
BRUGSANVISNING TIL ELECTO i henhold til fotobeskrivelser 1-8.
1. Tænd for radioen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 1 sekund (2). For at slukke for øremuffen trykkes og holdes tænd/sluk-knappen
i 2 sekunder (2); du hører en biplyd. Øremuffen har en automatisk slukkefunktion, hvis den efterlades uovervåget i 4 timer. Du hører en advarselslyd,
før den slukker. Tryk på en hvilken som helst knap inden for 20 sekunder for at få endnu 4 timers arbejdstid.
2. For at justere lydstyrke, skal du dreje radioens volumenknap (3) med uret og justere radiolyden til et behageligt lytteniveau. Volumen for omgivende
lyd justeres uafhængigt med knappen (7) på koppens side.
3. Justér radiofrekvensen ved at trykke tuningens op/ned-knap (4) for at ændre stationerne. For at scanne automatiske radiostationer trykkes og holdes
tuningens op/ned-knap (4) i 1 sekund. Der lyder et bip, når stationen bliver fundet.
4. Ved brug af det eksterne audio input jack (6), sættes 3,5 mm-kablet ind i audio input jack-stikket (6). Volumen justeres med volumenknappen (3)
eller på det eksterne audioapparat.
DIGITALT DISPLAY: Forudindstilling af stationshukommelseskontrol 0-9 (1a)-
• For at gemme en station til hukommelsen, med radioen tændt og stationen valgt, trykkes hukommelsesknappen (5) med og holdes i 2 sekunder;
du hører biplyden en gang og hukommelsescifret (1a) blinker. Vælg hukommelsesnummeret ved at trykke på tuningens op/ned-knap (4), og derefter
trykke på hukommelsesknappen (5). Tryk på tænd/sluk-knappen (2) en gang for at forlade hukommelsesmodus.
• For at slette en station fra hukommelsen, vælges hukommelsescifret ved at trykke på hukommelsesknappen (5), indtil det ønskede tal ses på den
digitale aflæsning (1a), og hold derefter hukommelsesknappen (5) i 2 sekunder, indtil du hører et bip. Tryk på tænd/sluk-knappen (2) en gang for at
forlade hukommelsesmodus.
• For at vælge en forudindstillet station ved brug af hukommelseskontrollen, skal du trykke på hukommelsesknappen (5) for at gå til de gemte
stationer 0-9, som kommer frem på den digitale aflæsning (1a).
• Batteriniveauindikator (1c)- Når batterier er lave, hører du et bip og ikonen (1c) blinker. Sluk radioen, før du udskifter batterierne.
• FM-stereodisplay (1e)- "ST" ses. Hvis stereoradiostationen ikke er stabil, skifter den til mono og undlader at vise "ST"-ikonet.
• Digitalt display (1)- Når 3,5mm input jack-stikket (6) bruges til at slutte en MP3, mobiltelefon, radio, eller scanner til øremuffen, viser det digitale
display kun "AU" i det digitale display.
VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER: Øremuffen skal tilpasses, justeres og vedligeholdes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Øremuffen bør til
enhver tid bæres i støjfyldte omgivelser. Øremuffen skal inspiceres regelmæssigt for at se om den fungerer korrekt. Øremuffen skal renses og d esinficeres
med sæbe og varmt vand. Den må ikke dyppes i vand. Øremuffen og navnlig puderne kan blive nedslidte ved brug og skal undersøges med hyppige
mellemrum for at se om de for eksempel har revner og lækage. For at udskifte ørepuderne, trækkes de gamle blot af og de nye trykkes på. For at
bestille nye ørepuder, bedes du se informationen i hygiejnekittet. Tilpasningen af hygiejnebeklædning til puderne kan påvirke øremuffens akustiske
præstation. Før og efter brug, skal de opbevares på et køligt, tørt sted. Temperaturen må ikke overstige +55 °C. Dette produkt kan påvirkes negativt ved
at udsættes for visse kemiske stoffer. Yderligere information kan fås fra producenten. Øremuffen leveres med elektronisk gendannelse af omgivende
lyd. Personen, der tager øremuffen på, skal kontrollere korrekt drift før brug. Hvis der opdages forvrængning eller fejl, skal den muffebærende person
læse producentens råd om vedligeholdelse og udskiftning af batterierne. Advarsel - præstationen kan forringes med brugen af batteriet. Den typiske
tidsperiode med kontinuerligt brug, som kan forventes fra øremuffens batteri, er 101 timer. Dette høreværns outputsignal i lydgendannelseskredsløbet
overskrider ikke de værdier, som vides at udgøre en risiko for hørelsen. Advarsel – for lavere eksterne niveauer, kan lydniveauet under øremuffen
overstige det eksterne niveau (forstærkning). Se grafen "Karakteristika ved gendannelse af lyd". For vurderingen af denne øremuffes effektive dæmpning,
skal den yderligere støjemission fra radioen og lydforstærkningen tages i betragtning. Det estimerede A-vægtede støjniveau under øremuffen i passiv
modus må ikke være større end 82 dB(A). Det maksimale output fra radiomodtagerens hovedtelefoner er på 82 dB(A). Mikrofonens vindbeskytter, som
eliminerer vind støj osv., skal holdes ren og udskiftes, når det er nødvendigt. Hvis de ovenfor nævnte anbefalinger ikke følges, kan den beskyttelse og
funktion som øremuffen giver blive alvorligt anfægtet.
NIVEAUER FOR AUDIO-INPUT*: Audioniveauerne i hovedtelefonen afhænger af audio-input-niveauet. For at forebygge skadelige støjniveauer i
hovedtelefonen, skal værdierne og brugen beskrevet i figur A:1 altid overholdes. Mean-/gennemsnitsniveauet for elektrisk input. Maksimalt tilladte
audio-input-niveau for 8 timers brugstid, komprimeret tale og musik U=96 mV. Se figur A:1.
ADVARSEL: Lytning til musik eller enhver anden lyd ved højt volumen kan med tiden forårsage permanent beskadigelse af din hørelse.
La Støjfremkaldt høretab kan ske selv når du lytter til musik på et personligt aflytningsudstyr. Udsættelse for høj volumen kan over tid forårsage
permanent skade. Brugere skal lytte til deres favoritmusik på sikker vis og undgå potentielt høretab. Når det handler om sikker brug af personligt
a flytningsudstyr, anbefaler vi at du lytter ansvarligt, inklusive lytter på mindre end 80 % af et apparats maksimale volumen i maksimalt 90 minutter pr.
dag ved sådanne niveauer. Hvis du lytter på en lavere volumen, kan du lytte i længere tid. I modsætning hertil, bør du ved højere volumener, lytte i kortere
tid. Støjfremkaldt høretab er 100 % permanent, men kan forebygges med 100 %. Brugeren har ansvar for korrekt valg, brug, pleje og vedligeholdelse af
denne enhed. Ukorrekt valg (inklusive under-/overbeskyttelse), brug eller vedligeholdelse kan medføre alvorligt høretab. Hvis der er spørgsmål vedrørende
dette produkt, bedes du kontakte din sikkerhedssupervisor eller Sperian Hearing Protection, LLC.
BRUGSANVISNING
19
18

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h