Download Print this page

Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO User Instructions page 40

Impact noise & digital fm radio earmuff
Hide thumbs

Advertisement

LT
Ausinės SYNC Electo - tai klausos apsauga su įmontuotu FM radijo imtuvu, sustiprinanti aplinkinius garsus, pavyzdžiui, balsus, mašinų garsus, įspėjamuosius
signalus. Jos leidžia klausytis radijo transliacijų FM bangomis nuo 87,5 iki 108 MHz dažniu, efektyviai ir patogiai saugodamos jūsų klausą. FM radijo ir garso
atkūrimo lygiai ribojami iki 82 dB (A). Šios ausinės yra su elektrine garso įvestimi. Prieš naudojant ausines reikia patikrinti, ar jos tinkamai veikia. Aptikus
deformacijų ar gedimų, reikėtų kreiptis į gamintoją patarimo.
BATERIJŲ ĮDĖJIMO / PAKEITIMO INSTRUKCIJOS: Paspauskite baterijų skyriaus dangtelio mygtuką ir stumdami jį atidarykite
(8), kaip parodyta. Įdėkite dvi 1,5 V AA baterijas. Patikrinkite, kad "+" ir "–" poliai būtų reikiamose vietose. Baterijų skyriaus dangtelį
patikimai uždarykite ir patikrinkite. Įspėjimas – kai baterija senka, ausinės gali pradėti veikti prasčiau. Apskaičiuota, kad baterijų
užtenka maždaug 101 val. ausinių veikimo.
PRITAIKYMO INSTRUKCIJOS pagal A-C pav.: Prieš užsidėdami ausines, pailginkite galvos lankelį. Uždėkite ausinių kaušelius
ant ausų (pav. A), kad antena būtų dešinėje. Pakoreguokite ausinių lankelį, patraukdami jį aukštyn arba žemyn ties šonais (pav.
B).} Ausinių kaušeliai turi tvirtai prisispausti prie galvos (pav. C). Kad rezultatai būtų geriausi, po ausinės kaušeliu neturi likti
plaukų. Triukšmas bus slopinamas atitinkamai prasčiau, jei dėl kokių nors priežasčių ausinių kaušeliai negalės tvirtai prisispausti
prie galvos, pavyzdžiui, dėl akinių rėmelių, veido kaukių ir pan.
RADIJO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS pagal nuotraukų nuo 1 iki 8 aprašymus.
1. Radiją įjungsite, paspaudę ir 1 sekundę laikydami paspaustą įjungimo-išjungimo mygtuką (2). Norėdami radiją išjungti, paspauskite ir 2 sekundes
laikykite paspaustą įjungimo-išjungimo mygtuką (2); išgirsite vieną pyptelėjimą. Ausinės automatiškai išsijungia po 4 valandų, kai neatliekama jokių
veiksmų. Prieš išsijungimą išgirsite įspėjamąjį signalą. Per 20 sekundžių paspaudus bet kurį mygtuką ausinės veiks dar 4 valandas.
2. Norėdami pareguliuoti garsą, pasukite radijo garso reguliavimo rankenėlę (3) pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite priimtiną garso lygį. Aplinkinių garsų
stiprumas nepriklausomai reguliuojamas rankenėle (7) kaušelio šone.
3. Norėdami keisti radijo stotis, keiskite radijo dažnį, aukštyn arba žemyn spausdami reguliavimo mygtuką (4). Norėdami automatiškai surasti radijo stočių
dažnius, 1 sekundę laikykite paspaustą reguliavimo mygtuką (4) "aukštyn-žemyn". Kai bus surasta radijo stotis, pasigirs pyptelėjimas.
4. Jei norite naudotis išoriniu garso įvesties lizdu (6), 3,5 mm kabelio kištuką įjunkite į garso įvesties lizdą (6). Garsas reguliuojamas garso reguliavimo
rankenėle (3) arba išoriniu garso įrenginiu.
SKAITMENINIS EKRANAS: Radijo stočių fiksavimas atmintyje mygtukais 0-9 (1a)-
• Norėdami įrašyti stotį atmintyje, įjungę radiją ir pasirinkę stotį paspauskite ir laikykite atminties mygtuką (5) paspaustą 2 sekundes. Išgirsite pyptelėjimą
ir sumirksės atminties skaitmuo (1a). Pasirinkite atminties numerį, spausdami "aukštyn-žemyn" mygtuką (4), o paskui paspauskite atminties mygtuką
(5). Paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (2), tokiu būdu išjungdami atminties režimą.
• Norėdami panaikinti radijo stotį atmintyje, pasirinkite atminties numerį, spausdami atminties mygtuką (5), kol skaitmeniniame ekrane atsiras norimas
skaičius (1a), tuomet 2 sekundes palaikykite paspaustą atminties mygtuką (5), kol išgirsite pyptelėjimą. Norėdami išjungti atminties režimą, paspauskite
įjungimo-išjungimo mygtuką (2).
• Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį iš atminties, spauskite atminties mygtuką (5) ir skaitmeniniame ekrane (1a) matysite įrašytas stotis nuo 0
iki 9.
• Baterijų lygio indikatorius (1c)- kai baterijos pradės išsekti, išgirsite pyptelėjimą ir mirksės piktograma (1c). Prieš keisdami baterijas, išjunkite radiją.
• FM stereo radijo ekrane (1e) bus matomas užrašas "ST". Jei radijo stotis stereo režime veikia nestabiliai, įsijungs mono režimas, o ekrane nebus užrašo
"ST".
• Skaitmeninis ekranas (1)- naudojant 3,5 mm įvesties lizdą (6) MP3 grotuvui, mobiliajam telefonui, radijo imtuvui arba skaneriui prijungti prie ausinių,
skaitmeniniame ekrane bus rodomas tik užrašas "AU".
SVARBI INFORMACIJA VARTOTOJUI: Ausinės turi būti parenkamos, nustatomos ir prižiūrimos pagal atitinkamas instrukcijas. Ausinėmis triukšmingoje
aplinkoje reikia naudotis visą laiką. Ausines reikia reguliariai tikrinti, ar nereikia jų pakoreguoti ir taisyti. Ausines reikia valyti ir dezinfekuoti muilu ir šiltu
vandeniu. Į vandenį jų nardinti negalima. Ausinės, o ypač ausinių kaušeliai, laikui bėgant nuo naudojimo gali dėvėtis, todėl jas reikia reguliariai tikrinti, ar
jos, pavyzdžiui, nesuskilinėjo ir nepraleidžia garso arba vandens. Norėdami pakeisti ausinės kaušelius, tiesiog nutraukite senuosius kaušelius ir uždėkite
naujuosius. Informacijos, kaip užsisakyti naujus ausinių kaušelius, ieškokite higieninio rinkinio aprašyme. Higieninių kaušelių apvalkalų tvirtinimas gali turėti
įtakos ausinių akustinėms savybėms. Prieš naudojimą ir po jo ausines laikykite sausoje, vėsioje vietoje. Temperatūra neturi viršyti +55°C. Šį produktą gali
neigiamai paveikti tam tikros cheminės medžiagos. Daugiau informacijos galima gauti iš gamintojo. Ausinėse įrengtas elektroninis aplinkinių garsų atkūrimas.
Prieš naudojimą reikia patikrinti, ar ausinės tinkamai veikia. Jei pastebimi iškraipymai arba gedimas, vartotojui patartina skaityti gamintojo rekomendacijas
dėl priežiūros ir baterijų keitimo. Įspėjimas – kai baterija senka, ausinės gali pradėti veikti prasčiau. Tipiškas nepertraukiamo naudojimo laikotarpis, kurio
galima tikėtis, yra 101 valanda. Šių klausos apsaugos ausinių garso atkūrimo grandinės išėjimo signalas neviršija reikšmių, kurios, kaip žinoma, gali kelti
pavojų klausai. Įspėjimas - jei išorinis garsas gana silpnas, ausinių kuriamo garso lygis gali viršyti išorinį lygį (stiprinimas). Žr. grafiką "Garso atkūrimo
charakteristikos". Vertinant veiksmingąjį šių ausinių garso slopinimą, turėtų būti atsižvelgiama į papildomą triukšmo emisiją dėl radijo ir garso stiprinimo.
Pagal "A" skalę ausinių pasyvaus režimo triukšmo lygis po kaušeliu neturėtų būti didesnis nei 82 dB (A). Maksimalus ausinių radijo imtuvo garso lygis yra
82 dB (A). Mikrofono apsauga nuo vėjo, pašalinanti vėjo ir pan. keliamą triukšmą, turi būti švari ir, kai reikia, keičiama. Jei nesilaikoma aukščiau pateiktų
rekomendacijų, ausinių užtikrinama apsauga ir veikimas gali gerokai suprastėti.
GARSO ĮVESČIŲ LYGIAI*: Ausinių garso lygiai priklauso nuo garso įvesčių lygių. Kad ausinėse nesusidarytų žalingas triukšmo lygis, niekada neviršykite
reikšmių, nurodytų lentelėje A:1 – "Vidutinis elektrinės įvesties lygis". Maksimalus leidžiamas garso įvesties lygis 8 naudojimo valandoms, suglaudintai
kalbai ir muzikai yra U=96 mV. Žr. A:1 pav.
ĮSPĖJIMAS: Muzikos ar kitų garsų klausymasis dideliu garsu ilgą laiką gali negrįžtamai pakenkti jūsų klausai. Klausos dėl triukšmo galima
netekti net mėgaujantis muzika per asmeninį grotuvą. Labai didelis garsas per ilgą laiką gali negrįžtamai pakenkti klausai. Klausykitės muzikos
saugiai ir apsisaugokite nuo klausos pažeidimų. Naudojant asmeninius garso prietaisus, rekomenduojama neviršyti 80% prietaiso maksimalaus garsumo
lygio, klausant tokiu garsumu ne daugiau kaip 90 minučių per dieną. Jei garsas yra mažesnis, galite klausytis ilgiau. Ir priešingai, jei garsas stipresnis,
klausykitės trumpiau. Klausos praradimas dėl triukšmo yra 100% negrįžtamas, tačiau jo galima 100% išvengti. Už tinkamą šios priemonės pasirinkimą,
naudojimą ir priežiūrą atsakingas vartotojas. Netinkamai pasirinkus garsą (per intensyvų) arba nepakankamą apsaugą, netinkamai naudojant ar prižiūrint šį
įrenginį, galima labai pakenkti klausai. Jei kiltų klausimų, susijusių su šiuo produktu, kreipkitės į atsakingą už saugą darbų vadovą arba susisiekite su įmone
„Sperian Hearing Protection, LLC" .
NURODYMAI, KAIP NAUDOTI
41
40

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HOWARD LEIGHT SYNC ELECTO

This manual is also suitable for:

Howard leight sync electo h