Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Indywidualne . w yposażenie . z abezpieczające . p rzed . u padkami . Z . A UTOMATYCZNYM .
.
Zgodne . z . n ormą . E N . 3 60:2002 . Z ABEZPIECZENIE . P RZED . U PADKAMI . Z . A UTOMATYCZNYM .
Karta obsługi jest załącznikiem do instrukcji zabezpieczenia przed upadkami z automatycznym powrotem (EN 360). Prosimy skorzys-
tanie z instrukcji dostarczonej z wyposażeniem w celu zapoznania się z wszystkimi zaleceniami.
Użyte .materiały:
Lina elastyczna: poliamid
Pochłaniacz: pas wewnętrzny: poliester i pas
zewnętrzny: poliamid
Czyszczenie .zabezpieczenia .i .pasa: .
zaleca się regularne czyszczenie wyposażenia, a
zwłaszcza pasa za pomocą wody z płynem do mycia.
Każda inna metoda nie jest zalecana.
Suszenie: zaleca się suszenie naturalne z dala od
źródeł ognia lub źródeł ciepła, wszystkich elementów
wilgotnych po użyciu lub po czyszczeniu.
Okres .przydatności: .
Maksymalną trwałość indywidualnego wyposażenia
asekuracyjnego z przewagą materiałów tekstylnych
przewiduje się na 10 lat licząc od daty produkcji
Transport .i .przechowywanie: .
Wyposażenie należy przechowywać lub
transportować zawieszone w miejscu z dobrą
wentylacją z dala od wilgoci i promieni UV.
Czynności .ratunkowe:
Należy pamiętać, że przed i w czasie użytkowania
należy przewidzieć możliwość przeprowadzenia
czynności ratunkowych w sposób skuteczny i bez-
pieczny.
Wyposażenie .zostało .poddane .testom .zgodnie .
z .normą .EN .360:2002 .ZABEZPIECZENIE .PRZED .
UPADKAMI .Z .AUTOMATYCZNYM .POWROTEM
W tylnej części wyposażenia znajduje się opis zgodności z odpowiednią normą, piktogram przypominający o
konieczności skorzystania z instrukcji obsługi, znak CE z numerem instytucji odpowiedzialnej za kontrolę roczną
- AFAQ, zalecane zastosowanie, nr seryjny oraz datę produkcji.
26
POWROTEM
Miller . S corpion, . . M iller . F alcon .
POWROTEM
Karta . u zupełniająca
zabezpieczenia przed upadkami z automatycznym powrotem
Lina elastyczna
Zastosowanie : pion
Utilisation : verticale
Norma: EN360
0333
Nr seyjny: 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon