Download  Print this page

Honeywell Miller Scorpion Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

I . s amsvar . m ed . E N . 3 60:2002 . F ALLSIKRING . M ED . A UTOMATISK . R ETUR
Denne ekstra bruksveiledningen er en tilføyelse til bruksanvisningen for fallsikringer med automatisk retur (EN 360).
Vennligst se veiledningen som følger med det personlige verneutstyret for å få alle anbefalingene. .
Brukte .materialer:
Line som kan trekkes tilbake: polyamid
Demper: intern stropp: polyester, og ekstern stropp:
polyamid
Rengjøring .av .fallsikringen .og .stroppen: .
Det anbefales å rengjøre det personlige verneutstyret
og spesielt stroppen regelmessig med såpevann. All
annen rengjøringsmetode er forbudt.
Tørkemetode: Deler som er blitt fuktige under bruk
eller rengjøring må lufttørkes naturlig i god avstand
fra enhver varmekilde.
Produktets .livsvarighet: .
Man beregner den maksimale holdbarhetstid til PVU
med tekstilmaterialer som hovedkomponent til10 år
fra produksjonsdatoen
Transport .og .oppbevaring:
Det personlige verneutstyret skal oppbevares eller
transporteres opphengt på et tørt sted uten UV-
stråler.
Redning:
Legg merke til at før og under anvendelsen er det
nødvendig å forutse hvordan en eventuell redning-
saksjon vil kunne utføres på en effektiv og sikker
måte.
Dette .personlige .verneutstyret .er .blitt .underlagt .
tester .i .samsvar .med .standarden .EN .360:2002 .
FALLSIKRING .MED .AUTOMATISK .RETUR
På verneutstyrets bakside finner du en beskrivelse av utstyret, samsvarende standard, piktogrammet 'i' som
betyr at man må se bruksveiledningen, CE fulgt av det bemyndigede organet som er ansvarlig for den årlige
kontrollen - AFAQ, anbefalt bruk, serienummer, og fabrikasjonsdatoen.
20
Personlig . F ALLSIKRINGSUTSTYR . M ED . A UTOMATISK . R ETUR
Miller . S corpion, . . M iller . F alcon . .
Ekstra . b ruksveiledning
fallsikringer med automatisk retur
Use : vertical
Utilisation : verticale
Norm: EN360
0333
Serial n°: 20052603/ 029
WW/YY : 44/03

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell Miller Scorpion

This manual is also suitable for:

Miller falcon