Download  Print this page

Przegląd Elementów Obłsugi - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

ny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istnieją-
cych niebezpieczeństw.
• Dzieci nie powinny bawić się tym urządze-
niem.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE:
• Utrzymywać urządzenie suche!
• Przed czyszczeniem odłączyć ręczne urządze-
nie od zasilania.
• Należy używać wyłącznie dostarczonego
przewodu zasilającego.
• Nie wymieniać żadnych części ani nie mody-
fikować urządzenia. Ryzyko porażenia prą-
dem!
Przegląd elementów obłsugi
1 Folia do golenia
2 Głowica goląca
3 Końcówka do cięcia długich włosów
4 I Wskaźnik świetlny
5 Przycisk ON/OFF (wł/wył)
6 Przycisk głowicy golącej
Język polski
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG HR 5654