Download  Print this page

Українська - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

• Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пласти-
кові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза задухи!
Спеціальні правила безпечного
користування для цього приладу
• Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться
до авторизованого фахівця. Для запобіган-
ня загрозі пошкоджений кабель живлення
слід замінити на еквівалентний виключно
виробником, або нашою сервісною служ-
бою або іншою кваліфікованою особою.
• Цей пристрій можуть використовувати
діти, старші 8 років, і особи з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями чи особи без достатнього до-
свіду і знань, якщо вони використовують
пристрій під наглядом або були проінструк-
товані щодо використання пристрою в без-
печний спосіб і усвідомлюють, яку небезпе-
ку він може становити.
Українська
65

Advertisement

Table of Contents
loading