Download  Print this page

Gebruiksaanwijzing - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
14

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwij-
zingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico' s .
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en
bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos
met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan
derden doorgeeft.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepas-
sing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen,
vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het ap-
paraat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk
de stroomtoevoer onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stek-
ker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat
altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecon-
troleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim,
enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

Advertisement

Table of Contents
loading