Download  Print this page

Nederlands - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsvoorschriften voor
dit toestel
• Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng
het naar een geautoriseerde vakman. Voor-
kom gevaren en laat een defecte kabel altijd
alleen door de fabrikant, onze technische
dienst of een eender gekwalificeerde persoon
vervangen door een soortgelijke kabel.
• Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar, personen met vermin-
derde fysieke, zintuiglijke of mentale vermo-
gens, of personen met onvoldoende kennis
en ervaring als zij begeleid worden of zijn
geïnstrueerd in het veilig gebruik van het ap-
paraat en de gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spe-
len.

Nederlands

15

Advertisement

Table of Contents
loading