Download  Print this page

AEG HR 5654 Instruction Manual page 55

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
55
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji
obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w
wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania at-
mosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana
jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wyni-
kających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie / Składowanie Baterii Wielokrotnego Ładowania
To urządzenie jest wyposażone w akumulator niklowo-metalowo-wodorowy.
Przed wyrzuceniem urządzenia, akumulator należy wyjąć.
Jako klienci, są Państwo prawnie zobowiązani do zwrócenia zużytych baterii/akumulatorów.
OSTRZEŻENIE:
Przed wyjęciem akumulatora, urządzenie należy odłączyć od sieci!
• Użyć niewielkiego srubokręta krzyżakowewgo, aby wyjąć śruby z obudowy.
• Odseparować obie połówki obudowy.
• Wyjąć akumulator.
Dostarczyć akumulator do punktu zbiorczego baterii i/lub odpadów niebezpiecznych. O
szczegóły należy pytać władze gminne.

Advertisement

Table of Contents
loading