Download  Print this page

Instrukcja Obsługi/Gwarancja; Język Polski - AEG HR 5654 Instruction Manual

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia spra-
wi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione.
Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kar-
tonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany
dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności
gospodarczej.
• Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od
ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku
nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać
urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś
akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem po-
mieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W
razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
Język polski
49

Advertisement

Table of Contents
loading