Download  Print this page

AEG HR 5654 Instruction Manual page 50

Shaver for men
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
50
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Dlabezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opako-
wania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Uwaga! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Specjalne wskazówki związane z
bezpieczną obsługą tego urządzenia
• W razie awarii proszę nie naprawiać urzą-
dzenia samemu lecz skorzystać z pomocy
autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu,
to powinien on być wymieniony u producenta
lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo
przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknię-
cia zagrożenia.
• Urządzenie to może być używane przez dzieci
w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną
sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową,
osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
są one nadzorowane lub gdy je poinstruowa-
no jak korzystać z tego urządzenia w bezpiecz-

Advertisement

Table of Contents
loading