Download Print this page

Nederlands - Black & Decker GL67 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker strimmer GL675 is ontworpen voor het
strimmen en afwerken van graskanten alsmede voor het
strimmen van gras in besloten ruimtes. Deze machine is
uitsluitend bedoeld voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische
x
apparaten dienen ter bescherming tegen brandgevaar,
elektrische schok en letsel altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door
x
voordat u de machine gaat gebruiken.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet hoe u de machine in
x
geval van nood uitschakelt.
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
x
handleiding. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine
uitsluitend volgens bestemming.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Werkomgeving
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine
x
niet in een vochtige of natte omgeving.
Gebruik de machine alleen bij daglicht of goede
x
kunstmatige verlichting.
Persoonlijke bescherming
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
x
beschermen. Gebruik de machine niet met open sandalen
of blootsvoets.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
x
Gebruik van de machine
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld
x
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Blijf oplettend. Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met
x
verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
x
Als de machine heftig begint te vibreren, schakel hem dan
x
uit en neem de stekker uit het stopcontact. Laat roterende
onderdelen tot stilstand komen alvorens de machine op
beschadigingen en losgeraakte onderdelen te controleren.
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact
x
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Als het netsnoer tijdens gebruik beschadigd raakt, schakel
x
de machine dan direct uit en neem de stekker uit het
stopcontact. Raak het netsnoer niet aan voordat u de
stekker uit het stopcontact heeft genomen.
24
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de inhoud van
x
deze handleiding op de hoogte zijn het gebruik van deze
machine.
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
x
werkgebied en laat ze de machine of de elektriciteitskabel
niet aanraken.
Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk kan worden
x
gesteld voor ongelukken of gevaren aan andere mensen
of hun eigendommen.
Na gebruik
Schakel de machine uit, neem de stekker uit het
x
stopcontact en vergewis u ervan dat de bewegende delen
tot stilstand zijn gekomen alvorens u de machine zonder
toezicht achterlaat of enig onderdeel van de machine
verwisselt, reinigt of controleert.
Indien niet in gebruik, dient de machine te worden
x
opgeborgen op een droge plaats. Kinderen mogen geen
toegang hebben tot opgeborgen apparaten.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik op beschadigde of
x
defecte onderdelen. Controleer of alle bewegende delen
correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die invloed
op de werking van de machine zouden kunnen hebben.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel beschadigd of
x
defect is. Gebruik de machine niet als de aan/uit-
schakelaar niet werkt.
Gebruik de machine nooit als een beveiliging of afdekking
x
beschadigd is of ontbreekt.
Vergewis u er van dat de machine correct werkt.
x
Defecte onderdelen dienen door een erkend
x
servicecentrum te worden gerepareerd of vervangen.
Controleer voor gebruik het netsnoer op beschadiging,
x
veroudering en slijtage.
Gebruik de machine niet als het netsnoer beschadigd of
x
defect is.
Indien het netsnoer beschadigd is, dient het ter
x
voorkoming van gevaren te worden vervangen door een
erkend servicecentrum.
Probeer nooit om enig onderdeel anders dan in deze
x
handleiding beschreven te verwijderen of te vervangen.
Elektrische veiligheid
Deze machine is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gl690Gl680