Download  Print this page

Dansk - Black & Decker GLC 2500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde
Din Black & Decker græstrimmer er designet til trimning og
færdiggørelse af græskanter og til græsslåning på begrænsede
arealer. Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning af samme
Black & Decker batterier, som leveres med dette værktøj.
+
Lær værktøjet at kende
Advarsel! Ved brug af batteridrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder
følgende, altid følges, således at risikoen for brand,
lækkende batterier og person- og materialeskader
begrænses.
Af hensyn til din egen og omkringståendes sikkerhed bør
du læse hele denne vejledning omhyggeligt igennem,
før du bruger værktøjet.
Vær fortrolig med knapperne og den korrekte brug af værktøjet.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan værktøjet slukkes,
inden det tages i brug.
Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Generelt
1. Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på
fugtige eller våde steder. Brug kun værktøjet i dagslys
eller med god kunstig belysning. Anvend ikke værktøjet,
hvor der er risiko for, at der kan opstå brand eller eksplosioner
som følge af brug af værktøjet, f.eks. i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser. Arbejdsområdet skal
holdes fri for affald og forhindringer.
2. Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
3. Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde
fast i maskinens bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
4. Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske,
når brugen af værktøjet kan medføre støv eller flyvende
partikler. Brug høreværn, når lydniveauet er generende.
5. Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
6. Vær opmærksom
Hold øje med, hvad du foretager dig. Brug din sunde
fornuft. Brug ikke værktøjet, når du er træt.
7. Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge hånden,
og du får begge hænder fri til arbejdet.
8. Fjern justerings- og skruenøgler
Kontroller, at nøgler og justeringsværktøj er fjernet fra
værktøjet, inden det startes.
9. Brug det rigtige værktøj
Det formål, som dette værktøj er beregnet til, er beskrevet
i denne brugsanvisning. Tving ikke elværktøj til at udføre
arbejde, som er beregnet til kraftigere værktøj. Brug kun
tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Brug af andet tilbehør eller udførelse af en
anden opgave med dette værktøj end de her anbefalede
kan medføre risiko for personskader.
10. Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for beskadigelser, før du
bruger det. Kontroller de bevægelige dele for skæv
indstilling og sammenbrændinger, kontroller for brud på
dele, skade på skærme og kontakter samt alt andet, der
kan påvirke maskinens funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet
til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis en af delene er
beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke
kan tændes og slukkes ved afbryderen. Skadede eller
defekte dele skal repareres eller udskiftes af en autoriseret
tekniker. Man må aldrig selv forsøge at reparere værktøjet.
11. Fjern batteriet
Fjern batteriet når værktøjet er ude af drift og før udskiftning
af enhver værktøjsdel, tilbehør eller andet udstyr.
12. Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på tænd/sluk-
knappen. Kontrollér at værktøjet er slukket, når du sætter
et batteri i værktøjet.
13. Vær forsigtig med ledningen
Laderen må aldrig bæres eller trækkes ud i ledningen.
Ledningen skal holdes på afstand fra varme, olie og
skarpe kanter.
14. Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøj, batterier og oplader ikke er i brug, skal de
opbevares indelåst eller højt placeret et tørt sted uden for
børns rækkevidde.
15. Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Skærende værktøj skal holdes skarpt og rent for at kunne
give en bedre og mere sikker ydelse. Følg vedligeholdelse
svejledningen samt vejledningen til udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene og knapperne tørre, rene og fri for olie
og fedt.

DANSK

65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GLC 2500