Plán Údržby - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
11. Řešení problémů
Závada
Motor nestartuje
Napětí generátoru je příliš vysoké
nebo nízké
12 Plán údržby
Provádějte řádnou údržbu v intervalech
podle uvedeného počtu měsíců nebo
provozních hodin – podle toho, která
doba vyprší dříve
Prvek
Motorový olej
Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Lapač jisker
Vůle ventilu
Spalovací komora
Palivová nádrž a palivový
filtr
Vedení paliva
Poznámky:
(1) V prašném prostředí zkraťte intervaly údržby.
(2) Údržbové práce na těchto prvcích by měl provádět servis. Pročtěte si pokyny k údržbě.
Při nedodržování plánu údržby může dojít k výpadkům, které nebudou pokryty zárukou.
70
Příčina
Aktivní vypínač při nedostatku oleje
Zapalovací svíčka je znečištěná nebo
opotřebovaná
Chybí palivo
Příliš nízké napětí baterie
Vadné zapojení nebo kondenzátor
Aktivní přepěťová ochrana
Znečištěný vzduchový filtr
První použití Po prvním
Zkontrolovat
O
stav
Vyměnit
Zkontrolovat
O
Vyčistit
Zkontrolovat,
nastavit
Vyměnit
Vyčistit
Zkontrolovat,
nastavit
Vyčistit
Vyčistit
Zkontrolovat
Zkontrolujte stav oleje, případně
doplňte
Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací
svíčku (rozestup elektrod 0,6 mm)
Doplňte palivo/ zkontrolujte polohu
uzavíracího ventilu paliva
Dobijte baterii
Kontaktujte prodejce
resetujte přepěťovou ochranu, snižte
elektrické zatížení
Vyčistěte nebo vyměňte filtr
Po každých
měsíci nebo
3 měsících
po 20-ti
nebo po 50-
provozních
ti provozních
hodinách
hodinách
O
O (1)
O
Každých 200 hodin
Každé 2 roky (podle potřeby vyměnit) (2)
Náprava
Po každých
Ročně nebo
6 měsících
vždy po 200
nebo po 100
provozních
provozních
hodin
hodin
O
O
O
O (2)
O (2)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents