Technické Parametry - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
provozu generátoru v dobře větraných prostorech musí
být výfukové plyny odváděny přímo ven hadicí pro
odpadový vzduch.
- Postavte generátor alespoň 1 m od budov a
připojeného zařízení.
- V blízkosti přístroje noste vhodnou ochranu sluchu.
- Údaje o akustickém výkonu (LWA) a akustickém tlaku
(LWM), uvedené v technických datech, jsou emisní
hodnoty, které nemusejí nutně odpovídat skutečným
hodnotám na pracovišti. Protože existuje střídavý vztah
mezi emisními a imisními hodnotami, nepředstavují
tyto hodnoty spolehlivý základ k vyměření eventuálně
potřebných dalších bezpečnostních opatření. K
faktorům, které se podílejí na skutečné hodnotě imisí
vzhledem k obsluze, se počítají jak vlastnosti pracovního
prostoru, další zdroje hluku, počet strojů a ostatní
procesy v blízkosti, tak také doba, po kterou je obsluha
vytavena provoznímu hluku. K tomu může být přípustná
úroveň imisí v různých zemích různě definována. Přesto
mohou tyto informace přispět k informovanému odhadu
nebezpečí a rizik pro obsluhu.
POZOR!
Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny a
návody.
Jakékoli nedodržení bezpečnostních předpisů
a návodů může vést k úrazům elektrickým
proudem, požárům a/ nebo těžkým
poraněním.
Uschovejte bezpečnostní pokyny a návody na
nějakém bezpečném místě, abyste je měli k
dispozici k pozdějšímu nahlédnutí.
3. Předpisové použití
Bezpodmínečně dodržujte nařízení v
bezpečnostních pokynech. Generátor slouží
k zásobení elektrických nářadí a zdrojů světla
elektřinou. Při používání přístroje k napájení
domácích spotřebičů se předem informujte
na základě dokumentace výrobce o
způsobilosti daného přístroje. V případě
pochybností si vyžádejte radu autorizovaného
prodejce. Přístroj smí být používán jen pro
účel, který je v souladu s určením přístroje.
Jakékoli jiné použití je považováno za
zneužití. Za škody nebo zranění, které
vzniknou takovým použitím, ručí uživatel /
obsluha, ne výrobce.
Tento přístroj byl vyvinut pro aplikace, které
potřebují napájení proudem 230V střídavého
napětí 230 V.
4. Technické parametry
Typ generátoru:
synchronní
Třída ochrany:
IP 23M
Jmenovité napětí U:
230V~ /12V d.c. (8.3 A)
Trvalý jmenovitý výkon P (S1)
2,5 W
Maximální výkon Pmax (S2) :
2,7 kW (S2, 2 min)
Střídavé napětí
Jmenovitý proud I-rated:
5,2 A
Frekvence F-rated:
50 Hz
Faktor výkonu cos φ:
1
Výkonová třída:
G1
Provozní modus S1 (trvalý provoz)
Přístroj pracuje trvale s uvedeným dodávaným
výkonem.
Provozní modus S2 (občasný provoz)
Přístroj pracuje krátkodobě s uvedeným
dodávaným výkonem. Poté musí přístroj pro
ochranu proti přehřátí zůstat chvíli vypnutý.
Provedení pohonu:
jednoválcový čtyřtaktní
Page 64

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents