Black & Decker BDPC100A Manual

Black & Decker BDPC100A Manual

Hide thumbs Also See for BDPC100A:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker BDPC100A

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Italiano Nederlands 23 Español Português Svenska Norsk Dansk Suomi Ελληνικά...
 • Page 3: English

  ENGLISH Intended use Inspection and repairs English Before use, check the appliance for damaged or Your Black & Decker power inverter is designed to convert defective parts. Check for breakage of parts, damage to direct current (dc) to alternating current (ac). It allows the switches and any other conditions that may affect its 12 Vdc current in an automobile to supply ac power to operation.
 • Page 4: Operating Instructions

  ENGLISH How the power inverter works Warning! Do not use with positive ground electrical systems, (i.e older vehicles). The power inverter converts low voltage dc (direct current) Warning! A reverse polarity connection will result in a blown from a battery or other power source to standard 230 Vac fuse and may cause permanent damage to the power (alternating current) household power.
 • Page 5 ENGLISH Note: Some power supplies may not operate with this DRY - Do not allow water or other liquids to come into inverter due to the inrush currents required to start those contact with the appliance. devices. The inverter will shutdown in overload mode. COOL - The surrounding air temperature should be between 4°C and 40°C (39°F and 105°F).
 • Page 6: Ec Declaration Of Conformity

  Do not use any abrasive or solvent-based cleaner. Do EC declaration of conformity not immerse the appliance in water. BDPC100A Type 1 Replacing the fuse in the vehicle dc accessory plug Black & Decker declares that these products conform to: Remove the cap by turning it counter clockwise.
 • Page 7 ENGLISH To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual.
 • Page 8: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transportiert oder Deutsch gelagert wird, bewahren Sie es im Kofferraum oder Ihr Black & Decker Wechselrichter dient zur Umwandlung einer geeigneten Ablage auf, damit es bei plötzlichen von Gleichstrom in Wechselstrom. Bei Verwendung des Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen nicht in Wechselrichters können Sie mit dem in Kraftfahrzeugen Bewegung geraten kann.
 • Page 9 DEUTSCH Überprüfen Sie, ob die Wechselstromanschlüsse Hinweis: Eine optimale Leistung erzielen Sie beim Betrieb sauber und sicher sind. Lose Stecker können zu einer des Wechselrichters mit laufendem Fahrzeugmotor. Überhitzung des Kabels und zum Schmelzen der Während des Anlassens des Motors darf der Wechselrichter Isolierung führen.
 • Page 10 DEUTSCH Anschluss an eine Stromquelle mit Hilfe des Netzkabels/ Nach einem überlastungsbedingten Abschalten des Geräts Flugzeugadapters (Abb. B) können Sie es nach Beseitigen der Überlast durch Trennen und erneutes Anschließen an die Gleichstromquelle Der Wechselrichter kann zur Verwendung in Flugzeugen an zurücksetzen.
 • Page 11 DEUTSCH KÜHL: Die Umgebungstemperatur der Luft sollte Störungen des Fernsehbildes zwischen 4 °C und 40 °C liegen. Optimal ist eine Der Wechselrichter ist abgeschirmt, um Störungen von Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Schützen Sie Fernsehgeräten auf ein Minimum zu reduzieren. In einigen das Gerät nach Möglichkeit vor direkter Fällen können jedoch dennoch Störungen auftreten, Sonneneinstrahlung.
 • Page 12 Decker steht in dieser Anleitung. Dort teilt man Ihnen gerne EU-Konformitätserklärung die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Außerdem ist BDPC100A Typ 1 eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den folgenden Kundendienststellen von Black & Decker sowie der Normen entsprechen: zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter:...
 • Page 13: Français

  FRANÇAIS Utilisation L’appareil doit être protégé de la lumière directe, Français de la chaleur et de l’humidité. Votre convertisseur Black & Decker est conçu pour transformer le courant continu (c.c.) en courant alternatif Vérification et réparations (c.a.). Il permet au courant 12 V c.c. d'un véhicule Avant l’utilisation, vérifiez si l'appareil est en bon état ou d’alimenter un appareil fonctionnant en courant alternatif et si aucune pièce ne manque.
 • Page 14 FRANÇAIS Caractéristiques Connectez la prise d’accessoires 12 V c.c. (4) à l’extrémité du cordon d’alimentation de l’adaptateur 1. Prise secteur pour avions (5). Assurez-vous qu’elle est bien 2. Prise de branchement du cordon d’alimentation enclenchée. 3. Connecteur d’alimentation Branchez le convertisseur à une source d’alimentation 4.
 • Page 15 FRANÇAIS Lorsque vous n’avez plus besoin du convertisseur, Surtension. Le convertisseur s’arrête assurez-vous de débrancher le cordon d’alimentation/ automatiquement quand la tension d’entrée dépasse adaptateur pour avions (5) de la prise électrique fournie 16,75 V c.c. +/- 0,25 V. Une fois le problème rectifié, à...
 • Page 16 Internet : www.2helpU.com. Entretien Caractéristiques techniques Votre outil Black & Decker a été conçu pour fonctionner BDPC100A pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Tension d’entrée V c.c. 12 Un fonctionnement satisfaisant dépend d'un nettoyage Tension de sortie V c.a.
 • Page 17 FRANÇAIS Déclaration de conformité CE BDPC100A Type 1 Black & Decker déclare que ces produits sont conformes à : EN60950, 2006/95/CE Le soussigné est responsable des données de la fiche technique et fait cette déclaration au nom de Black & Decker Kevin Hewitt Directeur Ingénierie Client...
 • Page 18: Italiano

  ITALIANO Uso previsto Ispezione e riparazioni Italiano Prima dell'impiego, controllare che l'elettroutensile non L’invertitore di corrente Black & Decker è stato progettato sia danneggiato e non presenti parti difettose. per convertire la corrente continua (c.c.) in corrente alternata Controllare che non vi siano parti rotte, che gli (c.a.).
 • Page 19 ITALIANO Caratteristiche Nota: Collegare il filo di alimentazione fornito con il prodotto nella presa sul retro dell'invertitore. 1. Presa di corrente Collegare la spina (3) nella presa (2) sul retro 2. Presa di collegamento per filo di alimentazione dell'invertitore. 3. Spina Collegare la presa accessori da 12 V c.c.
 • Page 20 ITALIANO Collegare la spina del dispositivo da alimentare nella Caratteristiche di protezione dell’invertitore di corrente presa di corrente (1) sull’invertitore e far funzionare L’apparecchio controlla le condizioni potenzialmente normalmente. pericolose che elenchiamo di seguito. Dopo aver usato l'invertitore, accertarsi di scollegare il Protezione dalle basse tensioni.
 • Page 21 ITALIANO SICURI - Non usare l’invertitore in prossimità di Strofinare di tanto in tanto l’elettroutensile con un panno materiali infiammabili o in altri luoghi dove potrebbero umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base concentrarsi fumi o gas infiammabili. Questo di solventi.
 • Page 22 Decker e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le Dichiarazione CE di conformità offerte speciali, sono invitati a visitare il sito Web BDPC100A Type 1 (www.blackanddecker.it). Ulteriori informazioni sul Black & Decker dichiara che i presenti prodotti sono marchio e la gamma di prodotti Black & Decker sono conformi a: disponibili all'indirizzo www.blackanddecker.it.
 • Page 23: Nederlands

  NEDERLANDS Beoogd gebruik Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte en Nederlands vocht. De 400 W-gelijkstroom-wisselstroomomzetter van Black & Decker is ontworpen om gelijkstroom om te zetten in Inspectie en reparaties wisselstroom. Hiermee kunt u de 12 V-gelijkstroom in een Controleer het apparaat vóór gebruik op auto gebruiken om apparatuur die normaal op een beschadigingen en defecten.
 • Page 24 NEDERLANDS Zorg ervoor dat de aansluitingen op de Opmerking: Voor een optimale prestatie dient u ervoor te gelijkstroomvoorziening schoon zijn en goed vastzitten. zorgen dat de motor aanstaat wanneer de gelijkstroom- Door losse aansluitingen kunnen draden oververhit wisselstroomomzetter wordt gebruikt. Het is echter mogelijk raken en kan de isolatie smelten.
 • Page 25 NEDERLANDS Waarschuwing! Door losse aansluitingen kunnen draden Opmerking: Sommige voedingsbronnen werken mogelijk oververhit raken en kan de isolatie smelten. Controleer of u niet bij deze gelijkstroom-wisselstroomomzetter vanwege de de polariteit niet hebt omgedraaid. Schade door benodigde inschakelstroom om de apparaten op te starten. omgedraaide polariteit wordt niet gedekt door onze garantie.
 • Page 26 NEDERLANDS Beveiliging tegen overbelasting. De Problemen oplossen vermogensomzetter wordt automatisch uitgeschakeld Als het apparaat is ingeschakeld maar er geen wanneer de continue belasting groter is dan het wisselstroomuitgangsspanning is en de groene LED- gemeten wattage. Als de overbelasting is verwijderd, indicator voor stroom (5) niet brandt: stelt u het apparaat opnieuw in door het van de Controleer of alle aansluitingen goed zijn aangebracht.
 • Page 27 NEDERLANDS Milieu EG-conformiteitsverklaring BDPC100A Type 1 Aparte inzameling. Dit product mag niet met Black & Decker verklaart dat deze producten in normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. overeenstemming zijn met: EN60950, 2006/95/EG Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-...
 • Page 28: Español

  ESPAÑOL Uso previsto El aparato debe protegerse de la luz directa del sol, Español el calor y la humedad. Su inversor de potencia Black & Decker se ha diseñado para convertir corriente directa (cc) a corriente alterna (ca). Inspecciones y reparaciones Permite que la corriente de 12 V de cc de un automóvil Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene proporcione una alimentación de ca para utilizar equipos...
 • Page 29 ESPAÑOL Características Conexión a una fuente de alimentación mediante el conector accesorio de 12 V de cc (fig. A) 1. Toma de corriente 2. Toma de conexión de cable de alimentación El conector accesorio de 12 V de cc (4) está indicado para 3.
 • Page 30 ESPAÑOL Enchufe el conector de alimentación suministrado (3) Características protectoras del inversor de corriente en la toma (2) situada en la parte trasera del inversor. Su aparato controla las siguientes condiciones Conecte el cable de alimentación/adaptador para potencialmente peligrosas: aviones (5) firmemente en la toma de salida de Protección de baja tensión.
 • Page 31 ESPAÑOL No coloque elementos sobre o por encima del aparato El funcionamiento satisfactorio continuado depende de un durante su funcionamiento. El aparato se apagará si la cuidado apropiado y una limpieza periódica del aparato. temperatura interna se calienta demasiado. ¡Atención! Para realizar el mantenimiento o limpieza del SEGURO - No utilice el aparato cerca de materiales aparato, antes debe desenchufarlo.
 • Page 32 Visite el sitio web www.blackanddecker.eu para registrar Declaración de conformidad CE su nuevo producto Black & Decker y estar al día sobre BDPC100A Tipo 1 productos y ofertas especiales. Encontrará información Black & Decker declara que estos productos cumplen las adicional sobre la marca Black &...
 • Page 33: Português

  PORTUGUÊS Utilização Inspecção e reparações Português Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças O seu conversor de energia Black & Decker foi concebido danificadas ou avariadas. Verifique se há peças para converter corrente contínua (CC) em corrente partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de alternada (CA).
 • Page 34 PORTUGUÊS Funções Ligação a uma fonte de alimentação através da ficha acessória de 12 V de corrente contínua (fig.A) 1. Tomada de alimentação 2. Entrada de ligação do cabo de alimentação. A ficha acessória de 12 V cc (4) é adequada para o 3.
 • Page 35 PORTUGUÊS Para retirar a ficha acessória de 12 V cc (4) do cabo de Características de protecção do conversor de energia alimentação/adaptador de aeronave (5) pressione a O aparelho monitoriza os seguintes potenciais estados de aba de libertação (8) (fig.C) e puxe para separar. perigo condições: Ligue o conector de alimentação (3) na tomada (2) na Protecção contra baixa voltagem.
 • Page 36 PORTUGUÊS Não coloque objectos no aparelho ou por cima deste Um funcionamento contínuo e satisfatório depende de uma durante o seu funcionamento. O aparelho irá desligar- manutenção adequada e da limpeza regular do aparelho. se se a temperatura interior for demasiado quente. Advertência! Antes de executar qualquer manutenção ou SEGURO - Não utilize o aparelho junto de materiais limpeza no aparelho, desligue-o.
 • Page 37 Visite o nosso website www.blackanddecker.eu para Declaração de conformidade CE registar o novo produto Black & Decker e manter-se BDPC100A Tipo 1 actualizado relativamente a novos produtos e ofertas A Black & Decker declara que estes produtos estão em especiais. Pode encontrar mais informações sobre a marca conformidade com: Black &...
 • Page 38: Svenska

  SVENSKA Användningsområde Kontroll och reparationer Svenska Kontrollera att apparaten är hel och att den inte Den här spänningsomvandlare från Black & Decker är till för innehåller några skadade delar innan du använder den. att omvandla likspänning (dc) till växelspänning (ac). Den Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren kan omvandla 12 volts likspänning från en bil till fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka...
 • Page 39 SVENSKA Funktioner Anslut tillbehörskontakten för 12 V likspänning (4) till änden på flygadapterns (5) strömsladd. Kontrollera att 1. Eluttag den sitter fast ordentligt. 2. Elkabelns anslutningskontakt Anslut spänningsomvandlaren till spänningskällan 3. Starkströmskontakt genom att sätta i tillbehörskontakten för 12 V 4.
 • Page 40 SVENSKA Handdatorer Överbelastning. Spänningsomvandlaren stängs Digitalkameror och videokameror automatiskt av om belastningen överstiger angivet Bärbara datorer wattal. När problemet är åtgärdat kan du återställa apparaten genom att koppla bort den från Ansluta utrustning till din omvandlare likspänningskällan och sedan koppla in den igen. För höga temperaturer.
 • Page 41 Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller den EC-förklaring om överensstämmelse sina prestanda. BDPC100A Typ 1 Varning! Dra ut elsladden innan du utför underhåll på eller Black & Decker förklarar att dessa produkter rengör apparaten.
 • Page 42 SVENSKA Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse. Reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad Black & Decker-verkstad. För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det lokala Black &...
 • Page 43: Norsk

  NORSK Bruksområde Kontroll og reparasjon Norsk Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte Black & Decker strømomformer er konstruert for å omforme deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Det gjør det mulig å la har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er 12 V likestrøm i en bil gi vekselstrøm som kan drive utstyr andre forhold som kan ha innvirkning på...
 • Page 44 NORSK Funksjoner Kople tilbehørspluggen for 12 V likestrøm (4) til flyadapterenden (5) av strømledningen. Pass på at den 1. Stikkontakt klikker riktig på plass. 2. Stikkontakt for strømkabel Kople strømomformeren til strømkilden ved å sette 3. Strømtilkopling tilbehørspluggen for 12 V likestrøm (4) bestemt inn i 4.
 • Page 45 NORSK Digitale kameraer og videokameraer Beskyttelse mot for høy temperatur. Hvis Bærbare PC-er temperaturen inni apparatet er for høy, slår apparatet seg av automatisk. La apparatet kjølne mist 15 minutter Kople utstyr til omformeren før du starter igjen etter temperaturrelatert stans. Kople fra apparatet mens det kjølner.
 • Page 46 Av og til kan du tørke av apparatet med en fuktig klut. Samsvarserklæring for EU Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte BDPC100A Type 1 rengjøringsmidler. Ikke senk apparatet ned i vann. Black & Decker erklærer at disse produktene overholder: Bytte sikring i tilbehørspluggen for kjøretøy EN60950, 2006/95/EF Ta av hetten ved å...
 • Page 47 NORSK reparasjoner er forsøkt utført av andre enn autoriserte serviceverksteder eller Black & Deckers serviceteknikere. For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen som er angitt i bruksanvisningen.
 • Page 48: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde Eftersyn og reparationer Dansk Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede Din Black & Decker-strøminverter er beregnet til at omforme eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på jævnstrøm (dc) til vekselstrøm (ac). Med den kan en bils kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke 12 V-jævnstrømforsyning levere vekselstrøm til udstyr, som apparatets drift.
 • Page 49 DANSK Sådan fungerer strøminverteren Advarsel! Ved tilslutning med omvendt polaritet springer sikringen, og strøminverteren beskadiges permanent. Strøminverteren omformer lavspændingsjævnstrøm fra et Husk at tage 12 V-tilbehørsstikket (4) ud af 12 V-kilden, batteri eller en anden strømkilde til normal 230 V når du er færdig med at bruge inverteren.
 • Page 50 DANSK USB-enheder KØLIGT - Den omgivende lufttemperatur bør ligge mellem 4°C og 40°C. Ideelt mellem 15°C og 25°C. Strøminverteren er udstyret med en standard-USB-port (6). Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys. Sæt USB-stikket fra det udstyr, du vil bruge, i USB- GODT VENTILERET - Hold omgivelserne omkring porten (6).
 • Page 51 Aftør regelmæssigt apparatet med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler. EU overensstemmelseserklæring Apparatet må ikke nedsænkes i vand. BDPC100A type 1 Udskiftning af sikringen i køretøjets jævnstrømstik til Black & Decker erklærer, at disse produkter er i tilbehør overensstemmelse med følgende:...
 • Page 52 DANSK For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted. Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black &...
 • Page 53: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat Suomi valtuutetussa huoltoliikkeessä. Black & Deckerin vaihtomuunnin on tarkoitettu muuntamaan Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC). Se mahdollistaa auton erikseen määriteltyjä osia. 12 V:n tasavirran muuntamisen vaihtovirraksi ja sen käytön laitteissa, jotka normaalisti toimivat verkkovirralla.
 • Page 54 SUOMI Vaihtomuuntimen lähtövirran aaltomuoto Varoitus! Napojen kytkentä väärinpäin aiheuttaa sulakkeen laukeamisen ja saattaa vaurioittaa vaihtomuunninta Vaihtomuuntimen tuottaman vaihtovirran aaltomuoto pysyvästi. tunnetaan "muunneltuna siniaaltona". Irrota 12 V:n tasavirtalaitepistoke (4) 12 V:n Tämän tyyppinen aaltomuoto sopii useimpiin tasavirtalähteestä, kun lopetat vaihtomuuntimen vaihtovirtakuormituksiin, ml. lineaarinen kuormitus ja käytön.
 • Page 55 SUOMI Huomautus: Joitain virtalähteitä ei voi käyttää Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi vaihtomuuntimessa, koska näiden laitteiden käynnistäminen Vaihtomuunnin tulisi sijoittaa tasaiselle ja kiinteälle alustalle vaatii käynnistyssysäysvirtaa. Vaihtomuunnin kytkeytyy pois parhaan käyttötuloksen varmistamiseksi. Vaihtomuunninta toiminnasta ylikuormitustilassa. tulee käyttää ainoastaan sellaisissa paikoissa, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: USB-laitteet KUIVA –...
 • Page 56 Varoitus! Ennen huoltoa ja puhdistusta laitteen tulee olla EU:n yhdenmukaisuusilmoitus pois päältä ja irti virtalähteestä. BDPC100A tyyppi 1 Pyyhi laite säännöllisesti kostealla rätillä. Älä koskaan Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai syövyttäviä seuraavien standardien vaatimusten mukaiset: puhdistusaineita.
 • Page 57 SUOMI Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja näyttää laitteen ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Löydät myös valtuutettujen Black & Decker huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja takuuehdoista Internetissä...
 • Page 58: Ελληνικά

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδεδειγμένη χρήση Όταν η συσκευή φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα Ελληνικά όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή Ο αναστροφέας ηλεκτρικής ισχύος της Black & Decker έχει να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση σχεδιαστεί για τη μετατροπή συνεχούς ρεύματος (dc) σε απότομων...
 • Page 59 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επιβεβαιώστε ότι τα σημεία σύνδεσης με την πηγή Σημείωση: Για τη βέλτιστη απόδοση βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδοσίας dc είναι καθαρά και σταθερά. Οι χαλαροί κινητήρας λειτουργεί κατά τη λειτουργία του αναστροφέα. ακροδέκτες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση Ωστόσο, ο αναστροφέας ηλεκτρικής ισχύος δεν μπορεί να των...
 • Page 60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύνδεση με μια πηγή ισχύος χρησιμοποιώντας το Ο αναστροφέας ηλεκτρικής ισχύος διαθέτει προστασία από καλώδιο ρεύματος / προσαρμογέα αεροπλάνου (εικ. Β) υπερφόρτωση, ενώ η λειτουργία του διακόπτεται εάν εφαρμοστεί ένα φορτίο μεγαλύτερο από το ονομαστικό Ο αναστροφέας μπορεί να συνδεθεί σε μια υποδοχή φορτίο.
 • Page 61 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συμβουλές για άριστη χρήση Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή δε λειτουργεί, αλλά το κόκκινο ενδεικτικό LED τροφοδοσίας (5) Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, η συσκευή θα πρέπει να ανάβει, τότε έχει προκύψει μια από τις ακόλουθες τοποθετείται επάνω σε μια επίπεδη και/ή σταθερή καταστάσεις: επιφάνεια.
 • Page 62 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προστασία του περιβάλλοντος Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Επιλεκτική περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν BDPC100A Τύπος 1 πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά Η Black & Decker δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά απορρίμματα. συμμορφώνονται με: Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας Black &...
 • Page 63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να ισχύσει η εγγύηση, πρέπει να υποβάλετε απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε...
 • Page 68 90543568 L-10/08...

Table of Contents