Všeobecné Bezpečnostní Pokyny - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ukazatel mnoţství paliva
Voltmetr
Zapnuto/Vypnuto
Střídavé napětí (AC)
Stejnosměrné napětí (DC)
Vypnutí při přetíţení
2. Všeobecné bezpečnostní pokyny
- Generátor nesmí být žádným způsobem
upravován.
- Pro účely údržby a jako příslušenství se smí
používat pouze originální díly.
- Nastavení motoru a generátoru se nesmí měnit.
- Neměňte počet otáček, určený výrobcem. Jinak by se
mohl generátor a připojené přístroje poškodit.
- Opravy a nastavení smí provádět pouze autorizovaný,
kvalifikovaný odborník.
- Důležité: Palivo a palivové výpary jsou snadno
vznětlivé a výbušné.
- Nebezpečí výbuchu: Nepoužívejte generátor v
prostorech, kde se nacházejí hořlavé materiály.
- Palivovou nádrž nikdy netankujte nebo nevyprazdňujte
v blízkosti otevřených plamenů, ohně nebo jisker.
Nekuřte!
- Důležité: Přestože máte hadici pro odpadový
vzduch, mohou unikat jedovaté zplodiny. Ústí hadice
nikdy nesměřujte na hořlavé materiály; hrozí nebezpečí
požáru.
- Před přepravou nebo tankováním generátoru zásadně
vypínejte motor.
- Při tankování dbejte na to, aby se palivo nedostalo na
motor a výfuk.
- Postavte generátor na bezpečný, rovný podklad. Je-li
generátor v provozu, nikdy ho neotáčejte, nenaklánějte
nebo nepřemísťujte.
- Při přepravě zajistěte generátor proti posunutí a
převrácení.
- Zabraňte úrazu elektrickým proudem.
- Nepřipojujte generátor na veřejnou nebo domácí
elektrickou síť; v opačném případě může dojít k
poškození generátoru a jiných elektrických přístrojů.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené elektropřístroje;
to platí i pro prodlužovací kabely a konektory.
- Zajistěte se, aby generátor nikdy nepřišel do kontaktu
s deštěm, sněhem nebo jinou vlhkostí.
- Nedotýkejte se generátoru mokrýma nebo vlhkýma
rukama.
-Při používání venku používejte výhradně vhodné a
příslušně označené (H07RN-F) kabely, výslovně určené
pro venkovní použití.
- Celková délka prodlužovacích kabelů nesmí překročit
při průřezu 1,5 mm
2
50 m, při průřezu 2,5 mm
- Důležité: nebezpečí popálení. Nedotýkejte se
výfukového systému a motoru.
- Generátor je poháněn spalovacím motorem, který
způsobuje silné zahřívání v oblasti výfuku (naproti
zásuvkám). Držte se od těch míst dále; hrozí nebezpečí
spálení.
- Nedotýkejte se mechanicky poháněných nebo horkých
částí. Neodstraňujte ochranná zařízení.
- Držte děti dále od generátoru.
- Důležité: nebezpečí otravy; nevdechujte výfukové
plyny.
- Neprovozujte generátor v nevětraných prostorech
nebo v blízkosti snadno hořlavých předmětů. Při
CZ
2
100 m.
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents