Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker BDV066

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Italiano Nederlands 23 Español Português Svenska Norsk Dansk Suomi Ελληνικά...
 • Page 2: English

  ENGLISH Intended use Inspection and repairs English Before use, check the appliance for damaged or Your Black & Decker 400 W power inverter is designed to defective parts. Check for breakage of parts, damage to convert direct current (dc) to alternating current (ac). It switches and any other conditions that may affect its allows the 12 Vdc current in an automobile to supply ac operation.
 • Page 3: Operating Instructions

  ENGLISH The power inverter output waveform The power inverter may be used whether or not the vehicle's engine is running. However, the power inverter may not The ac output waveform of the power inverter is known as a operate while the engine is starting because the battery “modified sine wave”.
 • Page 4: Troubleshooting

  ENGLISH Over temperature protection. If the temperature WELL VENTILATED - Keep the area surrounding the inside the appliance is too high, the appliance will appliance clear to ensure free air circulation. Do not automatically shut down. Allow the appliance to cool for place items on or over the appliance during operation.
 • Page 5: Ec Declaration Of Conformity

  Install the cap by turning clockwise onto the plug. EC declaration of conformity Protecting the environment BDV066 - TYPE 2 Separate collection. This product must not be Black & Decker declares that these products conform to: disposed of with normal household waste.
 • Page 6 ENGLISH To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual.
 • Page 7: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transportiert oder Deutsch gelagert wird, bewahren Sie es im Kofferraum oder Ihr Black & Decker 400 W Wechselrichter dient zur einer geeigneten Ablage auf, damit es bei plötzlichen Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen nicht in Bei Verwendung des Wechselrichters können Sie mit der in Bewegung geraten kann.
 • Page 8 DEUTSCH Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters nicht, Anschluss an eine Stromquelle mit Hilfe des 12-V- im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Steckers (nur bis 100 W) Versuchen Sie nicht, die Elektronik des Wechselrichters Der 12-V-Stecker für den Zigarettenanzünder (4) kann zur zu überprüfen.
 • Page 9 DEUTSCH Nennleistung vs. Ist-Leistung der angeschlossenen Anschluss an eine Stromquelle über die Kabel Elektrogeräte Schließen Sie das Gerät über die Kabel folgendermaßen An den meisten Elektrowerkzeugen, AV-Geräten und direkt an eine 12-V-Stromquelle an: sonstigen Elektrogeräten befinden sich Hinweisschilder mit Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und Angabe der Leistungsaufnahme in Ampere oder Watt.
 • Page 10 DEUTSCH KÜHL: Die Umgebungstemperatur der Luft sollte Schalten Sie den Ein-/Ausschalter (3) des Geräts aus, zwischen 4° C und 40° C (-39° F und 105° F) liegen. beheben Sie die Störung, und schalten Sie den Schalter (3) Ideal ist eine Temperatur zwischen 15° C und 25° C anschließend wieder ein.
 • Page 11 DEUTSCH EU-Konformitätserklärung Durch die separate Sammlung von ausgedienten Produkten und Verpackungsmaterialien können BDV066 – TYP 2 Rohstoffe recycelt und wiederverwendet werden. Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den folgenden Die Wiederverwendung aufbereiteter Materialien Normen entsprechen: trägt zur Vermeidung der Umweltverschmutzung Normen und gesetzliche Vorschriften.
 • Page 12 DEUTSCH Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ein Kaufnachweis vorzulegen. Die Adresse der zuständigen Niederlassung von Black & Decker steht in dieser Anleitung. Diese teilt Ihnen gerne die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black &...
 • Page 13: Français

  FRANÇAIS Utilisation L’appareil doit être protégé de la lumière directe, de la Français chaleur et de l’humidité. Votre convertisseur de courant 400 W Black & Decker est conçu pour transformer le courant continu (c.c.) en courant Vérification et réparations alternatif (c.a.). Ainsi, le courant 12 V c.c. d’un véhicule peut Avant l’utilisation, vérifiez si l’appareil est en bon état ou alimenter un appareil fonctionnant en courant c.a., si aucune pièce ne manque.
 • Page 14 FRANÇAIS Caractéristiques Attention ! L’appareil doit être directement connecté à la source d’alimentation si le fonctionnement demande plus de 1. Poignée 100 Watts. 2. Prise secteur Attention ! Ne pas utiliser avec des systèmes électriques de 3. Bouton marche/arrêt (On/Off) masse positive (comme sur les véhicules anciens).
 • Page 15 FRANÇAIS Surtension. Le convertisseur s’arrête Attention ! Ne branchez jamais à pas un câble c.a. automatiquement quand la tension d’entrée dépasse Conseils pour une utilisation optimale 15,5 +/- 0.5 V c.c. Pour les meilleurs résultats possibles, l’appareil doit être Court-circuit. Une inversion de polarité ou un court- placé...
 • Page 16 Retirez le fusible. mises au rebut de manière appropriée. Installez un fusible neuf de même type et dimension Caractéristiques techniques (8 A). BDV066 Installez la goupille centrale, le ressort et la rondelle en Tension d’entrée V c.c. caoutchouc. Tension de sortie V c.a.
 • Page 17 Déclaration de conformité CE Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être BDV066 - TYPE 2 informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour Black & Decker déclare que ces produits sont conformes à : plus d’informations concernant la marque Black &...
 • Page 18: Italiano

  ITALIANO Uso previsto Ispezione e riparazioni Italiano Prima dell'impiego, controllare che l'elettroutensile non L'invertitore di corrente da 400 W della Black & Decker è sia danneggiato e non presenti parti difettose. stato progettato per convertire la corrente continua (c.c.) in Controllare che non vi siano parti rotte, che gli corrente alternata (c.a.).
 • Page 19 ITALIANO Caratteristiche Collegare il capocorda ad anello del cavo nero al terminale nero (7) marcato (-) sul retro dell'invertitore di 1. Manico corrente. 2. Presa di corrente Collegare l'invertitore di corrente alla fonte di 3. Interruttore di accensione alimentazione inserendo fermamente lo spinotto per 4.
 • Page 20 ITALIANO Caratteristiche di protezione dell'invertitore di corrente Attenzione! Dei connettori allentati possono causare il surriscaldamento dei fili e liquefare gli isolamenti. L'elettroutensile controlla le condizioni potenzialmente Controllare che la polarità non sia invertita. I danni causati pericolose che elenchiamo di seguito. dalla polarità...
 • Page 21 ITALIANO Questo problema non si presenta con la maggioranza di Infilare la spina centrale, la molla e la rondella in apparecchi alimentati a batteria. La maggior parte di questi gomma. dispositivi usa un alimentatore o trasformatore a parte che è Mettere la calotta ruotandola in senso orario sullo collegato a una presa di corrente c.a.
 • Page 22 Internet presso: Dichiarazione CE di conformità www.2helpU.com BDV066 - TYPE 2 I clienti che desiderano registrare il nuovo prodotto Black & Decker dichiara che i presenti prodotti sono Black & Decker e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi...
 • Page 23: Nederlands

  NEDERLANDS Beoogd gebruik Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte en Nederlands vocht. De 400 W-gelijkstroom-wisselstroomomzetter van Black & Decker is ontworpen om gelijkstroom om te zetten in Inspectie en reparaties wisselstroom. Hiermee kunt u de 12 V-gelijkstroom in een Controleer het apparaat vóór gebruik op auto gebruiken om apparatuur die normaal op een beschadigingen en defecten.
 • Page 24 NEDERLANDS Zorg ervoor dat de aansluitingen op de Waarschuwing! Sluit de ringaansluitingen aan op de polen gelijkstroomvoorziening schoon zijn en goed vastzitten. (7) van de gelijkstroom-wisselstroomomzetter voordat u de Door losse aansluitingen kunnen draden oververhit stekker voor hulpmiddelen aansluit op het stopcontact van raken en kan de isolatie smelten.
 • Page 25 NEDERLANDS Nominale versus werkelijke stroomvereisten van Beveiliging tegen oververhitting. Indien de apparatuur temperatuur in het apparaat te hoog is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat De meeste elektrische gereedschappen, apparaten en minstens 15 minuten afkoelen voordat u het opnieuw audio/video-apparatuur zijn voorzien van labels die het start nadat het door oververhitting is uitgeschakeld.
 • Page 26 NEDERLANDS Tips voor optimaal gebruik Kortsluiting. Overbelasting. Voor de beste resultaten dient het apparaat op een vlak en/ Te hoge temperatuur. of stevig oppervlak te worden geplaatst. Gebruik het apparaat alleen in locaties die aan de volgende criteria Schakel de aan-/uitschakelaar (3) van het apparaat uit, voldoen: corrigeer de fout en schakel de aan-/uitschakelaar (3) weer in.
 • Page 27 NEDERLANDS EG-conformiteitsverklaring Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden inzameling van huishoudelijke elektrische producten via BDV066 - TYPE 2 gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u Black & Decker verklaart dat deze producten in een nieuw product aanschaft. overeenstemming zijn met: Black &...
 • Page 28: Español

  ESPAÑOL Uso previsto El aparato debe protegerse de la luz directa del sol, el Español calor y la humedad. Su inversor de potencia Black & Decker 400 W se ha diseñado para convertir corriente directa (cc) a corriente Inspecciones y reparaciones alterna (ca).
 • Page 29 ESPAÑOL Características Conecte el terminal de anillo del cable negro al terminal negro (7) marcado (-) en la parte trasera del inversor de 1. Asa de transporte corriente. 2. Toma de corriente Para conectar el inversor de corriente a la fuente de 3.
 • Page 30 ESPAÑOL Características protectoras del inversor de corriente Encienda el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (3) y utilice el aparato normalmente. Su aparato controla las siguientes condiciones ¡Atención! Los conectores sueltos pueden hacer que se potencialmente peligrosas: sobrecalienten los cables y se funda el aislante. Compruebe Protección de baja tensión.
 • Page 31 ESPAÑOL Este problema no sucede con la mayoría de equipamientos Extraiga la arandela de goma, el pasador central y el que funcionan con batería. La mayoría de estos dispositivos muelle. utilizan un cargador separado o un transformador que se Extraiga el fusible. enchufa a una toma de alimentación de ca.
 • Page 32 Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados e información completa de nuestros Declaración de conformidad CE servicios de posventa y contactos: BDV066 - TYPE 2 www.2helpU.com Black & Decker declara que estos productos cumplen las Visite el sitio web www.blackanddecker.eu para registrar normas siguientes: su nuevo producto Black &...
 • Page 33: Português

  PORTUGUÊS Utilização Este aparelho deve ser protegido da luz solar directa, Português do calor e da humidade. O seu conversor de energia Black & Decker 400 W foi concebido para converter corrente contínua (CC) para Inspecção e reparações corrente alternada (CA). Permite que a corrente de 12 V CC Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças num automóvel alimente a corrente CA para fazer funcionar danificadas ou avariadas.
 • Page 34 PORTUGUÊS Funções Ligue o terminal redondo do cabo preto ao terminal preto (7) com a marca (-) na parte traseira do conversor 1. Manípulo de energia. 2. Tomada de alimentação Ligue o conversor de energia à fonte de alimentação, 3. Interruptor para ligar/desligar introduzindo firmemente a ficha acessória de 12 V CC 4.
 • Page 35 PORTUGUÊS Características de protecção do conversor de energia Advertência! As fichas soltas podem provocar o sobreaquecimento dos fios e o isolamento fundido. O seu aparelho monitoriza os seguintes potenciais estados Certifique-se de que não inverteu a polaridade. Os danos de perigo: provocados pela polaridade inversa não são abrangidos Protecção contra baixa voltagem.
 • Page 36 PORTUGUÊS Este problema não acontece na maioria dos equipamentos Encaixe um novo fusível do mesmo tipo e tamanho operados a bateria. A maioria destes dispositivos utiliza um (8 A). carregador ou um transformador em separado que é ligado Instale o pino central, mola e anilha de borracha. a uma tomada de alimentação CA.
 • Page 37 Internet uma lista de agentes de reparação autorizados Black & Decker, detalhes completos e contactos do serviço Declaração de conformidade CE pós-venda, no endereço: BDV066 - TIPO 2 www.2helpU.com A Black & Decker declara que estes produtos estão em Visite o nosso website www.blackanddecker.eu para conformidade com: registar o novo produto Black &...
 • Page 38: Svenska

  SVENSKA Användningsområde Kontroll och reparationer Svenska Kontrollera att apparaten är hel och att den inte Denna 400 W spänningsomvandlare från Black & Decker är innehåller några skadade delar innan du använder den. till för att omvandla likspänning (dc) till växelspänning (ac). Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren Den kan omvandla 12-volts likspänning från en bil till fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka...
 • Page 39 SVENSKA Funktioner Varning! Använd inte apparaten i positivt jordade elektriska system (t.ex. äldre bilar). 1. Handtag Varning! Om polariteten är omvänd går en säkring och 2. Eluttag permanenta skador på spänningsomvandlaren kan uppstå. 3. Strömbrytare Obs! På en del bilar måste nyckeln befinna sig i 4.
 • Page 40 SVENSKA Kortslutning. Omvänd polaritet eller kortslutning kan få Råd för bästa resultat externa eller interna säkringar att öppnas och kan skada För bästa resultat bör apparaten stå på ett plant och/eller omvandlaren permanent. Var extra noga med att stabilt underlag. Apparaten får endast användas på platser kontrollera att polariteten är korrekt.
 • Page 41 Ta bort säkringen. EC-förklaring om överensstämmelse Sätt dit en ny säkring av samma typ och storlek (8 A). BDV066 - TYP 2 Sätt dit centrumtappen, fjädern och gummibrickan. Black & Decker förklarar att dessa produkter Sätt dit locket genom att vrida det medurs på kontakten.
 • Page 42 SVENSKA Produkten har utsatts för felaktig användning eller skötsel. Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse. Reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad Black & Decker-verkstad. För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.
 • Page 43: Norsk

  NORSK Bruksområde Kontroll og reparasjon Norsk Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte Black & Decker 400 W strømomformer er konstruert for å deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene omforme likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Det gjør det har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er mulig å...
 • Page 44 NORSK Funksjoner Kople strømomformeren til strømkilden ved å sette tilbehørspluggen for 12 V likestrøm (4) bestemt inn i 1. Håndtak tilbehørsuttaket til et kjøretøy eller annen 2. Stikkontakt likestrømskilde. 3. Strømbryter Advarsel! Du må kople direkte til strømkilden når du 4.
 • Page 45 NORSK Overspenningsbeskyttelse. Strømomformeren slår Apparatet er konstruert for å bli koplet direkte til standard seg av automatisk når inngangsspenningen overstiger elektrisk eller elektronisk utstyr på den måten som er 15,5 +/- 0,5 V likestrøm. beskrevet ovenfor. Du må ikke kople apparatet til Kortslutningsbeskyttelse.
 • Page 46 Ta av hetten ved å skru den mot klokken. Samsvarserklæring for EU Fjern gummiringen, pinnen og fjæren. BDV066 – TYPE 2 Ta ut sikringen. Black & Decker erklærer at disse produktene overholder: Sett inn en ny sikring av samme type og i samme Standarder og lovreguleringer størrelse (8 A).
 • Page 47 NORSK Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere produkter som har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut slike produkter med minst mulig vanskelighet for kunden, med mindre: produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet...
 • Page 48: Dansk

  DANSK Anvendelsesområde Eftersyn og reparationer Dansk Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede Din Black & Decker 400 W-strøminverter er beregnet til at eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på omforme jævnstrøm (dc) til vekselstrøm (ac). Med den kan kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke en bils 12 V-jævnstrømforsyning levere vekselstrøm til apparatets drift.
 • Page 49 DANSK Funktioner Advarsel! Må ikke anvendes sammen med elektriske systemer med positiv jordforbindelse, f.eks. ældre køretøjer. 1. Håndtag Advarsel! Ved tilslutning med omvendt polaritet springer 2. Stikkontakt sikringen, og strøminverteren beskadiges permanent. 3. Afbryderkontakt Bemærk: Nogle biler kræver, at tændingen er slået til, for at 4.
 • Page 50 DANSK Overbelastningsbeskyttelse. Strøminverteren lukker KØLIGT – Den omgivende lufttemperatur bør ligge automatisk ned, når den vedvarende belastning mellem 4°C og 40°C. Ideelt mellem 15°C og 25°C. kommer over 400 W. Nulstil apparatet ved at slukke og Undgå så vidt muilgt at udsætte apparatet for direkte tænde det igen, når overbelastningen er fjernet.
 • Page 51 Monter hætten ved at dreje den på stikket med uret. Vægt 1,25 Miljø EU overensstemmelseserklæring Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke BDV066 - TYPE 2 bortskaffes sammen med almindeligt Black & Decker erklærer, at disse produkter er i husholdningsaffald. overensstemmelse med følgende standarder og lovgivning.
 • Page 52 DANSK Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for kunden.
 • Page 53: Suomi

  SUOMI Käyttötarkoitus Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat Suomi valtuutetussa huoltoliikkeessä. Black & Deckerin 400 W:n vaihtomuunnin on tarkoitettu Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa muuntamaan tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC). Se erikseen määriteltyjä osia. mahdollistaa auton 12 V:n tasavirran muuntamisen vaihtovirraksi ja sen käytön laitteissa, jotka normaalisti Erityisturvaohjeet vaihtomuuntimille toimivat verkkovirralla.
 • Page 54 SUOMI Tämän tyyppinen aaltomuoto sopii useimpiin Vaihtomuunninta voidaan käyttää riippumatta siitä, käykö vaihtovirtakuormituksiin, ml. lineaarinen kuormitus ja auton moottori vai ei. Vaihtomuunnin ei kuitenkaan kytkentätehon syöttö, joita käytetään elektronisissa välttämättä toimi auton moottoria käynnistettäessä, koska laitteissa, muuntajissa ja moottoreissa. tällöin akun jännite saattaa laskea liian alas. Vaihtomuunnin kuluttaa akkuvirtaa alle 0,7 A, kun se ei Käyttöohjeet syötä...
 • Page 55 SUOMI Ylikuormitussuoja: Vaihtomuunnin kytkeytyy VIILEÄ – Ympäristön lämpötilan tulisi olla 4–40 °C. automaattisesti pois toiminnasta, kun jatkuva kuormitus Sopivin lämpötila-alue on 15–25 °C. Suojaa muunnin ylittää 400 W. Kun kuormitus on poistettu, nollaa suoralta auringonvalolta, jos se on mahdollista. vaihtomuunnin kytkemällä se pois ja sitten päälle HYVIN TUULETETTU –...
 • Page 56 Poista kumirengas, keskitappi ja jousi. Irrota sulake. EU:n yhdenmukaisuusilmoitus Vaihda tilalle saman tyyppinen ja kokoinen (8 A) sulake. BDV066 - TYPE 2 Asenna keskitappi, jousi ja kumirengas paikalleen. Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan Aseta kansi paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
 • Page 57 SUOMI Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn sekä Internetistä osoitteesta www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot. Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.blackanddecker.fi ja rekisteröi uusi Black &...
 • Page 58: Ελληνικά

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδεδειγμένη χρήση Όταν η συσκευή φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα Ελληνικά όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή Ο αναστροφέας ηλεκτρικής ισχύος 400 W της να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση Black & Decker έχει σχεδιαστεί για τη μετατροπή συνεχούς απότομων...
 • Page 59 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επιβεβαιώστε ότι τα σημεία σύνδεσης με την πηγή Προειδοποίηση! Συνδέστε τους δακτυλιοειδείς ακροδέκτες τροφοδοσίας dc είναι καθαρά και σταθερά. Οι χαλαροί στους ακροδέκτες (7) του αναστροφέα ηλεκτρικής ισχύος ακροδέκτες μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση προτού συνδέσετε το φις στην υποδοχή αναπτήρα. των...
 • Page 60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ονομαστικές και πραγματικές απαιτήσεις ισχύος της Προστασία από υπερθέρμανση. Εάν η θερμοκρασία συσκευής στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της. Μετά Τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία, οι συσκευές και ο από μια διακοπή λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης, οπτικοακουστικός...
 • Page 61 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αντιμετώπιση προβλημάτων Προειδοποίηση! Μη συνδέετε τη συσκευή σε καλωδιώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν ο διακόπτης λειτουργίας (3) της συσκευής είναι στη θέση ενεργοποίησης, αλλά δεν παρέχεται εναλλασσόμενο Συμβουλές για άριστη χρήση ρεύμα και το πράσινο ενδεικτικό LED λειτουργίας (6) δεν Για...
 • Page 62 οικιακά απορρίμματα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή για ανεξάρτητη αποκομιδή. Κοινότητα Η ανεξάρτητη συλλογή των μεταχειρισμένων BDV066 - ΤΥΠΟΣ 2 προϊόντων και των υλικών συσκευασίας δίνει τη Η Black & Decker δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά δυνατότητα ανακύκλωσης και συμμορφώνονται με: επαναχρησιμοποίησης...
 • Page 63 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ελαττωματικών τμημάτων, την επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί εύλογη φθορά λόγω χρήσης ή την αντικατάσταση των προϊόντων προκειμένου να εξασφαλίσει την ελάχιστη ενόχληση στους πελάτες της, εκτός εάν: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασιακό, επαγγελματικό περιβάλλον ή αν έχει ενοικιαστεί. Έχει...
 • Page 68 L-11/08 90545214...

Table of Contents