Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 31

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

Informatie met betrekking tot kopersgarantie
Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A., het statutair adres gevestigd aan de Place du Granier,
B.P. 97143, 35571 Chantepie, Frankrijk, (hierna te noemen "Guillemot") aan de de koper dat dit Thrustmaster-
product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode gelijk aan de tijd
maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit product te claimen. In landen van de Europese Unie
komt dit overeen met een periode van twee (2) jaar vanaf het moment van levering van het Thrustmaster-
product. In andere landen komt de garantieperiode overeen met de tijd maximaal vereist om een
restitutie/vervanging voor dit Thrustmaster-product te claimen zoals wettelijk is vastgelegd in het land waarin
de koper woonachtig was op de datum van aankoop van het Thrustmaster-product. Indien een dergelijk
claimrecht niet wettelijk is vastgelegd in het betreffende land, geldt een garantieperiode van één (1) jaar vanaf
datum aankoop van het Thrustmaster-product.
Ongeacht het hierboven gestelde, geldt voor oplaadbare batterijen een garantieperiode van zes (6) maanden
vanaf datum aankoop.
Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact
op met Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd,
dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt
opgegeven door Technical Support).
Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de koper gerepareerd of vervangen,
zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien het Thrustmaster- product tijdens de garantieperiode is
onderworpen aan een dergelijk herstel, wordt elke periode van ten minste zeven (7) dagen waarin het product
niet in gebruik is, opgeteld bij de resterende garantieperiode (deze periode loopt vanaf de datum van verzoek
van de consument voor interventie of vanaf de datum waarop het product in kwestie beschikbaar is gesteld
voor herstel als de datum waarop het product ter beschikking wordt gesteld voor herstel later is dan de datum
van het verzoek om interventie). Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, beperkt de
volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor
vervolgschade) zich tot het repareren of vervangen van het Thrustmaster-product. Indien toegestaan door van
toepassing zijnde wetgeving, wijst Guillemot elke garantie af met betrekking tot verhandelbaarheid of
geschiktheid voor enig doel.
Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of beschadigd is
ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enige
andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout (inclusief maar niet beperkt tot het
combineren van het Thrustmaster-product met enig ongeschikt element waaronder in het bijzonder
voedingsadapters, oplaadbare batterijen, opladers of enig ander element niet geleverd door Guillemot voor dit
product); (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software
die onder een specifieke garantie valt; (4) op verbruiksartikelen (elementen die tijdens de levensduur van het
product worden vervangen zoals bijvoorbeeld batterijen of pads van een headset of koptelefoon); (5) op
accessoires (zoals bijvoorbeeld kabels, behuizingen, hoesjes, etui's, draagtassen of polsbandjes); (6) indien
het product werd verkocht op een openbare veiling.
Deze garantie is niet overdraagbaar.
De wettelijke rechten van de koper die in zijn/haar land van toepassing zijn op de verkoop van
consumentproducten worden op generlei wijze door deze garantie beperkt.
6/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: