Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 32

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende garantiebepalingen
Gedurende de garantieperiode zal Guillemot in principe nooit reserveonderdelen leveren omdat Technical
Support de enige partij is die bevoegd is een Thrustmaster-product te openen en/of te herstellen (met
uitzondering van een herstelprocedure die de klant door Technical Support gevraagd wordt uit te voeren met
behulp van schriftelijke instructies – omdat deze procedure bijvoorbeeld eenvoudig is en het herstelproces
niet vertrouwelijk is – en door het verstrekken aan de consument van de benodigde onderdelen, indien van
toepassing).
Gezien de innovatiecycli en om haar knowhow en handelsgeheimen te beschermen, zal Guillemot in
principe nooit een herstelbeschrijving of reserveonderdelen verstrekken voor een Thrustmaster-product
waarvan de garantieperiode is verstreken.
In de Verenigde Staten en Canada is deze garantie beperkt tot het interne mechanisme en de externe
behuizing van dit product. In geen geval kan Guillemot of een van de bij Guillemot aangesloten
ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor enige derde partij voor vervolgschade of incidentele
schade als gevolg van inbreuk op expliciete of impliciete garantiebepalingen. In sommige rechtsgebieden
zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties en uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid voor incidentele schade of vervolgschade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat
bovenstaande beperkingen of uitsluitingen voor u niet van toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke
wettelijke rechten. Anderzijds is het mogelijk dat u rechten hebt die niet in deze garantiebepalingen worden
genoemd. Voorwaarden en condities variëren van land tot land.
Aansprakelijkheid
Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot Corporation S.A. (hierna te
noemen "Guillemot") en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door één van de volgende oorzaken: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is;
(2) de montage-instructies niet zijn opgevolgd; (3) oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een
ongeluk (bijvoorbeeld stoten); (4) normale slijtage. Indien toegestaan onder van toepassing zijnde
wetgeving, wijzen Guillemot en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade aan
dit product niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout (inclusief maar niet beperkt tot enige schade
direct of indirect veroorzaakt door enige software, of door het combineren van het Thrustmaster-product met
enig ongeschikt element waaronder in het bijzonder voedingsadapters, oplaadbare batterijen, opladers of
enig ander element niet geleverd door Guillemot voor dit product).
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
http://ts.thrustmaster.com
7/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: