Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 88

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

Dodatkowe postanowienia gwarancyjne
W okresie gwarancji firma Guillemot zasadniczo nie udostępnia jakichkolwiek części zamiennych,
ponieważ jedynym podmiotem upoważnionym do otwarcia jakiegokolwiek produktu Thrustmaster i/lub
przywrócenia go do stanu użytkowego jest dział pomocy technicznej (oprócz ewentualnych procedur
przywracania produktu do stanu użytkowego, o wykonanie których dział pomocy technicznej może
poprosić klienta przez przekazanie pisemnych instrukcji
np. ze względu na prostotę i jawność procesu
przywracania do stanu użytkowego
oraz, w razie potrzeby, przez udostępnienie klientowi wymaganych
części zamiennych).
Ze względu na realizowane cykle innowacji oraz konieczność zapewnienia ochrony swojej specjalistycznej
wiedzy i tajemnic handlowych firma Guillemot zasadniczo nie udostępnia powiadomień dotyczących
przywracania do stanu użytkowego ani części zamiennych w przypadku produktów Thrustmaster, których
okres gwarancji upłynął.
W USA i Kanadzie niniejsza gwarancja ogranicza się do wewnętrznych mechanizmów i zewnętrznej
obudowy produktu. W żadnym wypadku firma Guillemot ani jej podmioty stowarzyszone nie będą
odpowiadać wobec osób trzecich za szkody wtórne ani przypadkowe wynikające z naruszenia
jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub domniemanych. Niektóre stany/prowincje nie zezwalają na
ograniczenie
czasu
trwania
gwarancji
domniemanych
bądź
wyłączenie
lub
ograniczenie
odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą
Ciebie nie dotyczyć. Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, a ponadto mogą przysługiwać Ci
inne prawa zależnie od stanu lub prowincji.
Odpowiedzialność
Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot") i jej podmioty
zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez co najmniej jeden z
następujących czynników: (1) modyfikację lub otwarcie produktu bądź wprowadzenie w nim zmian; (2)
nieprzestrzeganie instrukcji montażu; (3) nieodpowiednie lub nadmierne użytkowanie, niedbałość,
wypadek (na przykład uderzenie); (4) normalne zużycie. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma
Guillemot i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody niezwiązane z wadą
materiałową lub produkcyjną produktu (w tym między innymi za szkody spowodowane bezpośrednio lub
pośrednio przez jakiekolwiek oprogramowanie lub na skutek połączenia produktu Thrustmaster z
nieodpowiednim elementem, w tym w szczególności z zasilaczem, akumulatorem, ładowarką lub
jakimkolwiek innym elementem niedostarczonym przez firmę Guillemot dla tego produktu).
WSPARCIE TECHNICZNE
http://ts.thrustmaster.com
7/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: