Download Print this page

Advertisement

Nepoužívejte tento výrobek v místech s výskytem prchavých látek, jako je například líh
nebo ředidla nátěrových hmot, nebo v blízkosti ohně. V takovém případě by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
Začne-li se z výrobku kouřit, cítíte-li zvláštní zápach nebo slyšíte-li neobvyklý hluk,
okamžitě tento výrobek vypněte. Pokud byste pokračovali v jeho používání, mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru. Pokud dojde k poruše nebo
jinému problému, okamžitě tento výrobek vypněte a odpojte. Pak kontaktujte svého
prodejce nebo servisní středisko Seiko Epson.
Dojde-li k polití tohoto výrobku vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě tento výrobek
vypněte. Pokud byste pokračovali v jeho používání, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k vzniku požáru. Okamžitě výrobek odpojte a kontaktujte svého
prodejce nebo servisní středisko Seiko Epson.
Nerozebírejte jiná místa než ta, která jsou uvedena v tomto návodu.
Tento výrobek nikdy neopravujte. Neoprávněný zásah do tohoto výrobku může
způsobit zranění nebo požár.
Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s výskytem hořlavých nebo výbušných plynů. Ve
vnitřním prostoru tohoto výrobku ani v jeho okolí nepoužívejte aerosolové spreje
obsahující hořlavý plyn. Jinak může dojít k požáru.
Nepřipojujte kabely způsobem, který je v rozporu s popisem v tomto návodu. Jinak
může dojít k požáru. Mohlo by také dojít k poškození jiných zařízení.
Nedotýkejte se míst uvnitř tohoto výrobku způsobem, který je v rozporu s popisem v
tomto návodu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k popálení.
!
POZOR:
Neinstalujte/neskladujte tento výrobek na nestabilních místech nebo místech
náchylných vibracím z jiných zařízení. Výrobek by mohl spadnout nebo se sesunout a
způsobit poškození nebo zranění.
Nedovolte nikomu, aby na tento výrobek stoupal a nepokládejte na horní část tohoto
výrobku těžké předměty. Zařízení může spadnout nebo se může sesunout, což povede
k jeho poškození a k způsobení úrazu.
Proveďte instalaci tiskárny, kabelů a volitelného příslušenství správným způsobem
podle příslušných postupů. Nedodržení postupů správné instalace může vést k vzniku
požáru nebo ke zranění. Provádějte tuto instalaci podle pokynů, které jsou uvedeny v
tomto návodu.
Před přemístěním tohoto výrobku zajistěte, aby z něj byly odpojeny všechny kabely.
Jinak může dojít k poškození kabelů, což může potenciálně způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Upozornění pro zdroj energie
Před použitím síťového adaptéru, který je součástí příslušenství, si pozorně přečtěte návod
dodávaný k tomuto síťovému adaptéru.
Tento výrobek používá uvedenou napájecí jednotku označenou jako „Class 2" (Třída 2)
nebo „LPS" s výstupním proudem maximálně 1,5 A při stejnosměrném napětí 24 V.
Při použití volitelného síťového adaptéru (Epson AC Adapter, C) je výstupní proud
maximálně 1,5 A při stejnosměrném napětí 24 V, a vstupní napětí je střídavé 100 - 240 V.
71

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: