Download Print this page

Advertisement

!OPOZORILO
To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko povzroča ta izdelek motnje in, če pride do njih, je treba sprejeti ustrezne
ukrepe.
Pred uporabo
Ta izdelek je napajalnik, posebej namenjen za tiskalnike TM-P20 in baterijo serije OT-
BY20. Pred začetkom uporabe tega izdelka preberite ta priročnik in navodila, ki so
priložena tiskalniku TM-P20 in bateriji OT-BY20.
Navodila shranite na priročnem mestu, da jih boste po potrebi lahko takoj pogledali.
Varnostni ukrepi
V nadaljevanju prikazani simboli se v teh navodilih uporabljajo za zagotavljanje varnosti in
pravilne uporabe izdelka, za preprečevanje nevarnosti za stranke in druge osebe ter za
preprečevanje premoženjske škode.
Simboli označujejo stopnje varnostnih ukrepov, kot je opisano v nadaljevanju. Preden
nadaljujete z branjem navodil, morate popolnoma razumeti njihov pomen.
!
NEVARNOST:
Neustrezno ravnanje z izdelkom ob neupoštevanju tega simbola lahko povzroči
takojšnjo smrt ali hude poškodbe.
!
OPOZORILO:
Neustrezno ravnanje z izdelkom ob neupoštevanju tega simbola ima lahko za
posledico smrt ali hude poškodbe.
!
POZOR:
Neustrezno ravnanje z izdelkom ob neupoštevanju tega simbola lahko povzroči
poškodbe ali premoženjsko škodo.
Opozorila glede ravnanja
!
NEVARNOST:
Izdelka ne uporabljajte in ne polnite pri visoki prostorski temperaturi (60 °C ali višji).
Poleg tega izdelka ne puščajte in ne shranjujte v prostorih, kjer znaša temperatura
60 °C ali več. Če napravo izpostavite vročini, lahko privede do pregrevanja, znakov
uhajanja dima ali puščanja tekočine ali poškodbe naprave. Napravo uporabljajte v
ustreznem temperaturnem razponu.
!
OPOZORILO:
S polnilnikom polnite samo tiskalnik serije TM-P20 ali baterijo serije OT-BY20. V
naprotnem primeru lahko polnjenje privede do prekomernega pregrevanja, eksplozije,
požara, iztekanje tekočine ali drugih poškodb.
Slovenščina
45

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: