Download Print this page

Advertisement

!
VAROVÁNÍ:
Zajistěte, aby byl použit specifikovaný síťový adaptér (Epson AC adapter, C, model:
M235A nebo M235B). Při použití jakéhokoli jiného zdroje energie může dojít k
poruše, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Vybalení
Po vybalení této nabíječky zkontrolujte, zda máte k dispozici veškeré příslušenství a zda
nedošlo k poškození nabíječky nebo příslušenství. Pokud některá z položek chybí nebo je
poškozena, kontaktujte prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili.
❏ Samostatná nabíječka (OT-SC20)
❏ Uživatelská příručka OT-SC20 (tato příručka)
* Nemusí být součástí dodávky v závislosti na modelu tiskárny.
Názvy dílů a funkce
Viz obrázek A na straně 3.
1
Tlačítko pro uvolnění
Stiskněte toto tlačítko pro uvolnění tiskárny.
2
LED kontrolka Charge (Nabíjení)
Během normálního nabíjení svítí. (
)
straně 73
V případě problému svítí/bliká. (
3
Nabíjecí svorka
Pro připojení tiskárny a baterie.
4
Konektor DC-in
Pro připojení síťového adaptéru. (
Připojení síťového adaptéru
Připojte k samostatné nabíječce síťový adaptér pomocí níže uvedeného postupu. Viz
obrázek B na straně 4.
1.
Připojte konektor DC síťového adaptéru pevně ke konektoru DC-in v dolní části
samostatné nabíječky.
2.
Připojte konektor síťového kabelu pevně ke vstupu AC na síťovém adaptéru.
3.
Zasuňte zástrčku napájecího kabelu až na doraz do uzemněné síťové zásuvky.
4.
Stranu se štítkem na síťovém adaptéru umístěte čelem dolů.
72
U „LED kontrolka Charge (Nabíjení) se nerozsvítí" na
U „LED kontrolka Charge (Nabíjení) bliká" na straně 74
U „Připojení síťového adaptéru" na straně 72
❏ Síťový adaptér
❏ Napájecí kabel*
)
)

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: