Download Print this page

Advertisement

Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on helposti haihtuvia aineita, kuten alkoholia tai
tinneriä, tai tulen lähellä. Jos teet näin, voit aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Sammuta tuote välittömästi, jos se savuaa, haisee oudolta tai pitää epätavallista ääntä.
Tuotteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos tuotteessa ilmenee
vika tai muu ongelma, sammuta tuote välittömästi ja irrota tuote pistorasiasta. Ota sen
jälkeen yhteyttä myyjään tai Seiko Epson -palvelupisteeseen ja kysy neuvoja.
Sammuta tuote välittömästi, jos tuotteeseen roiskuu vettä tai muuta nestettä. Tuotteen
käytön jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Irrota tuote pistorasiasta ja ota
sen jälkeen yhteyttä myyjään tai Seiko Epson -palvelupisteeseen ja kysy neuvoja.
Älä pura muita alueita kuin ohjeessa mainitut alueet.
Älä koskaan korjaa tuotetta. Tuotteen peukalointi voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tulipalon.
Älä koskaan käytä tuotetta ympäristössä, jossa on syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Älä
käytä tuotteen sisällä tai lähellä ponnekaasusäiliöitä, joissa on syttyviä kaasuja. Se voi
aiheuttaa tulipalon.
Älä yhdistä kaapeleita muilla tavoilla kuin ohjeessa on neuvottu. Se voi aiheuttaa tulipalon.
Se voi myös vahingoittaa muita tuotteita.
Älä kosketa tuotteen sisällä muita alueita kuin ohjeessa mainittuja alueita. Jos teet näin,
voit saada sähköiskun tai palovammoja.
!
HUOMIO:
Älä asenna/säilytä tuotetta epävakaassa paikassa tai paikassa, joka altistuu muiden
laitteiden aiheuttamalle tärinälle. Laitteisto saattaa kaatua tai romahtaa ja aiheuttaa
rikkoutumisen ja mahdollisen loukkaantumisen.
Älä anna kenenkään seisoa tuotteen päällä tai asettaa painavia esineitä tuotteen päälle.
Laitteisto saattaa kaatua tai sortua ja aiheuttaa murtuman ja mahdollisen
loukkaantumisen.
Asenna tulostin, kaapelit ja lisävarusteet oikeaan suuntaan ohjeiden mukaisesti.
Tuotteiden asentaminen väärin voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen. Noudata
tämän ohjeen ohjeita ja asenna ne oikein.
Muista irrottaa kaikki kaapelit tuotteesta ennen kuin siirrät sitä. Muutoin kaapelit voivat
vahingoittua ja aiheuttaa mahdollisesti sähköiskun tai tulipalon.
Tehonsyötön varoitukset
Lue AC-sovittimen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät
lisävarusteena hankittavaa AC- sovitinta.
Tämä tuote käyttää luetteloitua luokan 2 tai LPS tehoyksikköä, jonka lähtöjännite on
enintään 1,5 A virralla DC 24 V.
Valinnaista vaihtovirtasovitinta (Epson AC Adapter, C) käyttäessä lähtöjännite on
enintään 1,5 A virralla DC 24 V, ja tulojännite on AC 100 V - 240 V.
!
VAROITUS:
Käytä määritettyä AC-sovitinta (Epson AC adapter, C, malli: M235A tai M235B).
Muun virransyötön käyttäminen voi aiheuttaa vikoja, tulipalon tai sähköiskun.
56

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: