Download Print this page

Advertisement

Dotrajano baterijo odložite skladno z uporabniškim priročnikom baterije serije OT-
BY20.
Ne uporabljajte izdelka na mestih z vnetljivimi snovmi, kot so alkohol ali razredčila za
barve, ali v bližini ognja. Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Takoj ugasnite izdelek, če se iz njega začne kaditi, ali če iz njega prihaja čuden vonj ali
nenavaden zvok. Nadaljnja uporaba lahko povzroči električni udar ali požar. Če pride
do napake ali druge težave, takoj ugasnite izdelek in iz njega odstranite baterijo. Nato
za nasvet vprašajte prodajalca ali servisni center Seiko Epson.
Takoj ugasnite izdelek, če vanj zaide voda ali druga tekočina. Nadaljnja uporaba lahko
povzroči električni udar ali požar. Takoj odklopite izdelek, nato vprašajte za nasvet
prodajalca ali servisni center Seiko Epson.
Ne razstavljajte delov, ki niso omenjeni v teh navodilih.
Nikoli ne popravljajte izdelka. Poseganje v izdelek lahko povzroči poškodbe ali požar.
Ne uporabljajte izdelka v okolju, kjer je morda prisoten vnetljiv ali eksploziven plin. V
bližini izdelka ne uporabljajte aerosolnih razpršilcev, ki vsebujejo vnetljive pline. Sicer
lahko pride do požara.
Ne priključujte kablov na drugačen način, kot je opisano v teh navodilih. Sicer lahko
pride do požara. S tem lahko poškodujete tudi druge naprave.
Ne dotikajte se površin v notranjosti izdelka, ki niso navedene v teh navodilih. Sicer
lahko pride do električnega udara ali opeklin.
!
POZOR:
Ne nameščajte in ne shranjujte naprave na nestabilni podlagi ali v bližini naprave, ki
vibrira, ker se lahko preobrne oziroma pade in privede do materialne škode ali telesnih
poškodb.
Ne dovolite, da bi kdorkoli stopil na izdelek ali nanj postavil težak predmet. Izdelek
lahko pade ali se zruši, zaradi česar lahko pride do škode ali poškodb.
Tiskalnik, kable in dodatno opremo namestite v pravilni smeri in skladno z ustreznimi
postopki. Napačna namestitev lahko povzroči požar ali poškodbe. Za pravilno
namestitev upoštevajte napotke v teh navodilih.
Preden boste izdelek premikali, odklopite vse kable. Sicer se kabli lahko poškodujejo,
potencialno pa lahko pride do udara elektrike ali požara.
Opozorilo glede oskrbe z napetostjo
Pred uporabo adapter AC skrbno preberite navodila za uporabo opreme AC, ki so
priložena napajalniku.
Ta izdelek uporablja napajalnik, ki ustreza kriterijem "Razred 2" ali "LPS," z največjim
izhodnim tokom 1,5 A pri napetosti enosmerni 24 V.
Z dodatnim pretvornikom izmeničnega toka (Epson AC Adapter, C), znaša največji
izhodni tok 1,5 A pri enosmerni napetosti 24 V in priključna izmenična napetost od 100 V
do 240 V.
!
OPOZORILO:
Prepričajte se, ali uporabljate določen adapter AC (Epson AC adapter, C, modela:
M235A ali M235B). Uporaba drugih napajalnikov lahko povzroči napake ali udar
elektrike.
46

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: