Download Print this page

Advertisement

Uppackning
När du packar upp laddaren, kontrollera att alla tillbehör finns med och att det inte finns
några skador på den eller på tillbehören. Om det finns några saknade eller felaktiga poster,
kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från.
❏ Enkelladdare (OT-SC20)
❏ OT-SC20 Bruksanvisning (denna handbok)
* Den kanske inte är inkluderad beroende på skrivarmodellen.
Delarnas namn och funktioner
Se bild A på sidan 3.
1
Lossa-knapp
Tryck på knappen för att ta bort skrivaren.
2
Lysdiod som indikerar laddning (Charge-LED)
Lyser när laddningen utförs normalt. (
Lyser/blinkar om ett fel inträffar. (
3
Laddterminal
För anslutning av skrivare och batteri.
4
DC in-kontakt
För anslutning av nätadapter. (
Ansluta nätadaptern
Anslut strömadaptern till enkelladdaren genom att följa stegen nedan. Se bild B på sidan 4.
1.
Anslut DC-kabeln på strömadaptern till DC-kontakten på enkelladdaren.
2.
Anslut AC-kabeln till AC-kontakten på strömadaptern.
3.
Tryck in stickkontakten i jordat uttag.
4.
Placera etikettsidan på strömadaptern nedåt.
Ladda skrivaren
Ladda skrivaren genom att följa stegen nedan. Se bild C på sidan 4.
!
FÖRSIKTIGHET:
Ladda skrivaren vid en omgivande temperatur på mellan 10 och 30 °C.
Se till att det inte finns något främmande föremål, fett, etc., i anslutning till laddterminalen.
1.
Ställ in skrivaren i enkelladdaren. Tryck ned skrivaren tills det klickar till.
2.
Laddningen startar och laddningslampan på laddaren tänds.
3.
När laddningen är klar släcks laddningslampan på enkelladdaren. Tryck på Lossa-
knappen och ta bort skrivaren.
U "Lysdioden för laddning tänds inte" på sidan 68
U "Ladd lysdioden blinkar" på sidan 68
U "Ansluta nätadaptern" på sidan 67
❏ Nätadapter
❏ Nätsladd*
)
)
)
67

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: