Download Print this page

Advertisement

Brug ikke dette produkt på et sted med flygtige stoffer, såsom alkohol eller fortynder, eller i
nærheden af åben ild. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sluk omgående for produktet, hvis det ryger, der er en mærkelig lugt eller usædvanlig støj.
Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand. Når der opstår en fejl eller et problem,
sluk omgående for produktet og tag stikket ud. Kontakt derefter din forhandler eller Seiko
Epson servicecenter for vejledning.
Sluk omgående for produktet, hvis der spildes vand eller andre væsker i dette produkt.
Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand. Tag omgående stikket ud og kontakt
din forhandler eller et Seiko Epson servicecenter for vejledning.
Skil kun de områder ad, som er nævnt i denne vejledning.
Reparér aldrig dette produkt. Pillen ved dette produkt kan medføre personskade eller brand.
Brug ikke dette produkt i et miljø, hvor der kan være brændbare gasser eller eksplosive
gasser. Brug ikke aerosolforstøvere som indeholder brændbare gasser inde i eller omkring
dette produkt. Dette kan medføre brand.
Tilslut ikke kabler på andre måder end dem, som er nævnt i denne vejledning. Dette kan
medføre brand. Det kan også beskadige andre enheder.
Rør kun ved de områder inde i produktet, som er nævnt i denne vejledning. Dette kan
medføre elektrisk stød eller forbrændinger.
!
FORSIGTIG:
Undlad at installere/opbevare produktet på et ustabilt sted eller på et sted, der udsættes for
rystelser fra andre enheder. Udstyret kan svigte eller bryde sammen og dermed forårsage
beskadigelse og eventuelle personskader.
Tillad ikke nogen at stå på eller anbringe tunge genstande oven på dette produkt. Udstyret
kan vælte eller brase sammen og forårsage brud og mulige skader.
Installér printeren, kablerne og valgfrie produkter i den rigtige retning i henhold til de
korrekte procedurer. Hvis det ikke installeres korrekt, kan det forårsage brand eller skader.
Følg instruktionerne i denne vejledning for at installere dem korrekt.
Kontrollér at du frakobler alle kablerne fra produktet, før du flytter det. Ellers kan kablerne
blive beskadiget og muligvis medføre elektrisk chok eller brand.
Udvis forsigtighed med strømforsyning
Læs omhyggeligt den vejledning, som blev leveret sammen med AC adapteren, før du
bruger AC adapteren.
Dette produkt bruger en godkendt strømforsyning mærket "Klasse 2" eller "LPS", med
udgangsspænding på højst 1,5 A ved 24 V jævnstrøm.
Med den valgfri lysnetadapter (Epson AC Adapter, C), er udgangsspændingen maksimalt
1,5 A ved 24V og indgangsspændingen er 100V til 240V.
!
ADVARSEL:
Kontrollér at du bruger den specificerede AC adapter (Epson AC adapter C, model:
M235A eller M235B). Anvendelse af andre modeller kan medføre fejl, brand eller
elektrisk stød.
51

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: