Suomi (Käännetty Alkuperäisestä Käyttöohjeesta) - Black & Decker MTOS4 Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Garanti
Black & Decker er sikker på kvaliteten af sine produkter og
giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen.
Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder
og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union, Det Europæiske
Frihandelsområde og Storbritannien.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i
overensstemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser,
og du skal indsende dokumentation for købet til sælgeren
eller til en autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for
Black & Decker 2 års garanti og placeringen af dit nærmeste
autoriserede serviceværksted kan fås på internettet på
www.2helpU.com, eller ved at kontakte dit lokale Black
& Decker kontor på den adresse, der er angivet i denne
vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
(Oversættelse af de oprindelige
instruktioner)
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Käyttötarkoitus
Monikäyttöinen BLACK+DECKER-työkalusi on suunniteltu
monenlaisiin tee-se-itse-sovelluksiin. Tämä työkalu on
tarkoitettu värähtelevän työkalupään (MTOS4) avulla tee-se-
itse-sovelluksiin, kuten hiontaan. Se sopii myös puun, muovin,
kipsin, ei-rautapitoisten metallien ja kiinnityselementtien
(esim. karkaisemattomat naulat, niitit) sahaamiseen,
pehmeiden seinälaattojen työstämiseen sekä pienten
pintojen kaapimiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön. Turvaohjeet
@
Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset
Varoitus! Lue kaikki tämän laitteen mukana
toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa
sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon
vaara.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta
varten. Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue siistinä ja varmista sen hyvä
valaistus. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiis-
tissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjäh-
dysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasu-
jen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat
kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen
voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojoh-
toon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitet-
tuihin pistorasioihin.
b. Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoi-
hin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdy-
tyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna sähkö-
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
SUOMI
65

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents