Download Print this page

คำ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภ - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

คำ า เตื อ นก่ อ นการใช้ ง านเพื ่ อ ความปลอดภั ย
8 8
เมื ่ อ ใช้ อ ุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ควรปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำ า เตื อ นก่ อ นการ
ใช้ ง านเบื ้ อ งต้ น เสมอ ควรใช้ เ ครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น Ergorapido™
ทำ า ความสะอาดสภาพแวดล้ อ มในภายบ้ า นตามปกติ
เท่ า นั ้ น และเก็ บ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ไว้ ใ นที ่ แ ห้ ง และเย็ น การ
ซ่ อ มบำ า รุ ง และการซ่ อ มแซมทั ้ ง หมดจะต้ อ งทำ า โดยศู น ย์
บริ ก ารของ Electrolux ที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตเท่ า นั ้ น เก็ บ
รั ก ษาวั ส ดุ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ ท ั ้ ง หมดให้ ห ่ า งจากเด็ ก เล็ ก เพื ่ อ
หลี ก เลี ่ ย งไม่ ใ ห้ ว ั ส ดุ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ ข้ า ไปขั ด ขวางการ
EN
หายใจ
คำ า เตื อ น - เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ ไฟฟ้ า
ช็ อ ต หรื อ การบาดเจ็ บ
1� เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น แต่ ล ะเครื ่ อ งรองรั บ พิ ก ั ด แรงดั น ไฟฟ้ า
IND
ระดั บ หนึ ่ ง เท่ า นั ้ น ตรวจสอบว่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ในบ้ า น
ของคุ ณ เท่ า กั บ พิ ก ั ด แรงดั น ไฟฟ้ า ที ่ ร ะบุ ไ ว้ บ นฉลาก
ข้ อ มู ล ไฟฟ้ า บนอะแดปเตอร์ ช าร์ จ ไฟหรื อ ไม่ ใช้ อ ะ
แดปเตอร์ ช าร์ จ ไฟของแท้ ท ี ่ อ อกแบบมาสำ า หรั บ เครื ่ อ ง
KR
ดู ด ฝุ ่ น รุ ่ น นี ้ เ ท่ า นั ้ น
2 อุ ป กรณ์ น ี ้ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบมาให้ ผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค วามบกพร่ อ งทาง
ร่ า งกาย ความรู ้ ส ึ ก หรื อ จิ ต ใจ หรื อ ขาดประสบการณ์
TH
และความรู ้ (รวมทั ้ ง เด็ ก ๆ) ใช้ ง าน ยกเว้ น อยู ่ ภ ายใต้
การควบคุ ม ดู แ ลหรื อ ได้ ร ั บ คำ า แนะนำ า เกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ใ ช้
งานอุ ป กรณ์ โ ดยบุ ค คลที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบความ
ปลอดภั ย ของพวกเขา ควรดู แ ลและระวั ง ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก
VIET
เล่ น กั บ อุ ป กรณ์ น ี ้
3� ใช้ อ ุ ป กรณ์ ต ามคำ า แนะนำ า ที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู ่ น ี ้ เ ท่ า นั ้ น
ใช้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ เ สริ ม และอะไหล่ ท ี ่ ผ ู ้ ผ ลิ ต แนะนำ า
เท่ า นั ้ น
CH
4� ห้ า มใช้ ง านอุ ป กรณ์ น ี ้ * :
ก� ในบริ เ วณที ่ เ ปี ย กชื ้ น
ข� ใกล้ ก ั บ แก๊ ส /ของเหลวไวไฟ
TW
ค� บนวั ต ถุ แ หลมคม
ง� ทำ า ความสะอาดขี ้ เ ถ้ า ร้ อ นหรื อ เย็ น และบุ ห รี ่ ท ี ่ ย ั ง
ติ ด ไฟ
จ� ทำ า ความสะอาดฝุ ่ น ผงจากคอนกรี ต ปู น พลาสเตอร์
คอนกรี ต แป้ ง หรื อ เถ้ า
*การรั บ ประกั น ไม่ ค ุ ้ ม ครองความเสี ย หายของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที ่ เ กิ ด จากการไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำ า แนะนำ า เหล่ า นี ้
5� ห้ า มใช้ ด ู ด น้ ำ า ห้ า มจุ ่ ม เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ในน้ ำ า
6� ห้ า มใช้ ส ายไฟที ่ เ สี ย หาย หากเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ไม่ ท ำ า งาน
ตามปกติ หล่ น กระแทกพื ้ น เสี ย หาย ถู ก ทิ ้ ง ไว้ ก ลาง
แจ้ ง หรื อ หล่ น ลงในน้ ำ า ส่ ง ให้ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ไ ด้ ร ั บ
อนุ ญ าตตรวจสอบก่ อ นนำ า มาใช้ ง าน
7� ห้ า มถอดปลั ๊ ก โดยดึ ง ที ่ ส ายไฟ ในการถอดปลั ๊ ก ให้ จ ั บ
ที ่ ป ลั ๊ ก ไม่ ใ ช่ ท ี ่ ส ายไฟ
8� ห้ า มจั บ ปลั ๊ ก หรื อ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ด้ ว ยมื อ เปี ย ก
9� ห้ า มนำ า อะแดปเตอร์ ช าร์ จ ไฟของอุ ป กรณ์ น ี ้ ม าชาร์ จ
แบตเตอรี ่ ช นิ ด อื ่ น หรื อ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ พ ลั ง งานจาก
แบตเตอรี ่
10� ปล่ อ ยประจุ ฟ ้ า ในแบตเตอรี ่ อ อกให้ ห มดและตั ด การ
เชื ่ อ มต่ อ แบตเตอรี ่ อ อกจากแหล่ ง จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า
ก่ อ นทำ า ความสะอาดหรื อ บำ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เ สมอ
11� ขณะใช้ ง าน เก็ บ ผม เสื ้ อ ผ้ า หลวมโคร่ ง นิ ้ ว และ
ส่ ว นอื ่ น ๆ ของร่ า งกายให้ ห ่ า งจากช่ อ งและชิ ้ น ส่ ว น
เคลื ่ อ นที ่ ข องอุ ป กรณ์
12� ห้ า มนำ า อุ ป กรณ์ ไ ปใช้ ง านหากตั ว มอเตอร์ ห รื อ ชิ ้ น
ส่ ว นไฟฟ้ า อื ่ น ๆ เสี ย หายร้ า ยแรง
13� ห้ า มใช้ อ ุ ป กรณ์ ห ากไม่ ไ ด้ ต ิ ด ตั ้ ง ภาชนะเก็ บ ฝุ ่ น และ
ไส้ ก รอง
14� ห้ า มใช้ ส ายไฟต่ อ พ่ ว งหรื อ ปลั ๊ ก พ่ ว งที ่ ร ั บ พิ ก ั ด กระแส
ไฟฟ้ า ได้ ไ ม่ พ อ

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V

This manual is also suitable for:

Ergorapido 14,4vErgorapido 18vErgorapido