Download Print this page

Table Of Contents - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

4
BEFORE STARTING
• Check that the package includes all parts described in
this ERGORAPIDO™ instruction manual.
• Read this instruction manual carefully.
• Pay special attention to the safety precautions chapter.

TABLE OF CONTENTS

Safety precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Unpacking and charging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cleaning the filters and dust container . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cleaning brush roll, wheels and hose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Consumer information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Enjoy your Electrolux ERGORAPIDO™!
EN
IND
SEBELUM MULAI
• Periksa bahwa semua onderdil yang tertera dalam
panduan penggunaan ERGORAPIDO™ tersedia.
• Baca panduan penggunaan ini secara seksama.
• Beri perhatian khusus pada bagian peringatan
keselamatan.
KR
DAFTAR ISI
Peringatan keselamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Membuka dan mengisi baterai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Membersihkan saringan dan kantung debu . . . . . . . . . . . . . 20
Informasi bagi konsumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TH
Selamat menggunakan Electrolux ERGORAPIDO™!
VIET
시작하기전에
• ERGORAPIDO™ 사용설명서에 기재된 모든 부품이
포장 박스에 포함되어있는 지 확인하십시오.
• 본 사용설명서를 주의깊게 읽으십시오.
• 안전을 위한 주의사항은 특히 주의깊게
읽으십시오.
CH
목차
안전을 위한 주의사항 . . . . . . . . . . . . . 7
포장 개봉 및 충전 . . . . . . . . . . . . . . 15
필터 및 먼지통 청소 . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . 23
소비자정보 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Electrolux ERGORAPIDO™와 함께 즐거운 청소를
TW
경험하십시오!
ก่ อ นการใช้ ง าน
• ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ในกล่ อ งบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ม ี ส ่ ว นประกอบที ่
ระบุ ไ ว้ ใ นคู ่ ม ื อ การใช้ ง าน ERGORAPIDO ™ เล่ ม นี ้ ค รบ
ทุ ก ชิ ้ น
• อ่ า นคู ่ ม ื อ การใช้ ง านอย่ า งละเอี ย ด
• สนใจคำ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภั ย เป็ น พิ เ ศษ
สารบั ญ
คำ า เตื อ นเพื ่ อ ความปลอดภั ย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �8
การแกะหี บ ห่ อ และการชาร์ จ ไฟ � � � � � � � � � � � � � � � � � �15
ข้ อ มู ล ผู ้ บ ริ โ ภค � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �28
ขอให้ ส นุ ก กั บ การใช้ ง านเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น Electrolux
ERGORAPIDO™!
TRƯỚC KHI KHỞI ĐỘNG
• Kiểm tra để biết bao bì có đủ tất cả các bộ phận mô tả
trong sách hướng dẫn sử dụng ERGORAPIDO™ này.
• Đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này.
• Đặc biệt chú ý đến chương các biện pháp phòng ngừa
an toàn.
MỤC LỤC
Các biện pháp phòng ngừa an toàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cách mở bao bì và sạc điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vệ sinh phễu lọc và hộp đựng bụi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Thông tin khách hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hãy tận hưởng việc sử dụng ERGORAPIDO™ của
Electrolux!
使用前
• 请检查产品包装中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用说明
书中给出的所有部件。
• 请仔细阅读本使用说明书。
• 请特别注意安全注意事项部分。
安全注意事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
开箱和充电 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
清洗过滤器和集尘器 . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . 23
用户须知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
选择 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸尘器, 尽享洁净美好
生活!
使用前
• 請檢查產品包裝中是否包含 ERGORAPIDO™ 使用說明
書中列出的所有配件。
• 請仔細閱讀本使用說明書。
• 請特別注意安全注意事項部分。
目錄
安全注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
開箱和充電 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
清洗濾網和集塵器 . . . . . . . . . . . . . . . 20
清洗滾刷、 滾輪和軟管
. . . . . . . . . . . . 23
用戶須知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
選擇 Electrolux ERGORAPIDO™ 吸塵器, 享受潔淨美好
生活!

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V

This manual is also suitable for:

Ergorapido 14,4vErgorapido 18vErgorapido