Download Print this page

Unpacking And Charging; Membuka Dan Mengisi Baterai; 포장 개봉 및 충전; การแกะหี บ ห่ อ และการชาร์ จ - Electrolux Ergorapido 12V User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Unpacking and assembly
1. Fit the handle by carefully inserting it into the main body.
Membuka dan memasang
1. Pasang gagang pada badan utama dengan hati-hati.
포장 제거 및 조립
1. 핸들을 본체에 삽입하여 장착합니다.
การแกะหี บ ห่ อ และการประกอบ
1� ติ ด ตั ้ ง ด้ า มจั บ โดยสอดเข้ า ไปในตั ว เครื ่ อ งด้ ว ย
ความระมั ด ระวั ง
Mở thùng và lắp ráp
1. Lắp khít cán cầm bằng cách cẩn thận đút cán cầm vào phần
thân chính.
开箱和组装
1. 将把手小心插入机身。
開箱和組裝
1 . 將把手小心插入機身。
2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use a
screwdriver or a coin.
2. Kunci gagang dengan mengetatkan sekrup pengunci yang
disediakan. Gunakan obeng atau uang logam.
2. 제공된 고정나사를 조여 핸들을 고정합니다.
스크류 드라이버나 동전을 사용하십시오.
2� ล็ อ คด้ า มจั บ โดยใช้ ไ ขควงหรื อ เหรี ย ญ ขั น สกรู ท ี ่ ใ ห้
มาจนแน่ น
2. Cố định chặt cán cầm bằng cách siết chặt vít hãm có sẵn. Sử dụng
tua-vít hoặc đồng xu.
2.用附带的锁紧螺钉将手柄固定。 可使用螺丝刀或
硬币来上紧螺丝。
2 .用附帶的鎖緊螺釘將手柄固定。 可使用螺絲起子
或硬幣來上緊螺絲。
Charging station 1. Insert the adaptor into the mains and position the charging station on a
stable and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places. There is a
hollow space in the bottom of the charging station where unused cable can be wound.
Pos mengisi baterai 1. Pasang adaptor pada badan utama dan atur posisi pada permukaan yang
kokoh dan rata serta jauh dari sumber api, sinar matahari langsung atau air. Pada bagian bawah
pos mengisi baterai terdapat rongga kosong untuk menggulung kabel yang tidak digunakan.
충전거치대 1. 어댑터를 전원에 연결하고 충전거치대를 열원이나
직사광선 또는 젖은 곳에서 멀리 떨어진 안정되고 평탄한 면 위에
두십시오. 충전거치대 하단에는 사용하지않는 케이블을 감아둘 수
있는 공간이 있습니다.
แท่ น ชาร์ จ ไฟ
1� เสี ย บอะแดปเตอร์ เ ข้ า กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟและวางแท่ น ชาร์ จ บนพื ้ น ผิ ว ที ่ ร าบเรี ย บ
และมั ่ น คง ห่ า งจากแหล่ ง กำ า เนิ ด ความร้ อ น แสงอาทิ ต ย์ ส ่ อ งถึ ง โดยตรง หรื อ
บริ เ วณเปี ย กชื ้ น ใต้ แ ท่ น ชาร์ จ ไฟจะมี ช ่ อ งว่ า งอยู ่ สามารถม้ ว นสายไฟที ่ ไ ม่ ใ ช้
งานเก็ บ ไว้ ใ นช่ อ งดั ง กล่ า วได้
Đế sạc 1. Cắm bộ phận nắn dòng vào phần thân chính và đặt đế sạc trên bề mặt vững chắc nằm
ngang cách xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt. Có một khoảng rỗng ở dưới cùng của
đế sạc để cuộn dây cáp lại khi không sử dụng.
充电台 1。 将适配器接上电源, 并将充电台放在一个远离热源且不被阳光
直射的干燥、 平稳的表面。 充电台底部为中空结构, 如电线过长, 可将部分
电线缠放在里面。
充電座 1。 將變壓器接上電源, 並將充電座放在一個遠離熱源且不被陽光
直射的乾燥、 平穩的地方。 充電座底部為中空結構, 如電線過長, 可將部分
電線纏放在裡面。
15 15
EN
IND
KR
TH
VIET
CH
TW

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux Ergorapido 12V

This manual is also suitable for:

Ergorapido 14,4vErgorapido 18vErgorapido