Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KÄYTTÖOHJEET
Sahanterän kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuva 1 ja 2)
Tärkeää:
Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja irrottamista, että virta on katkaistu koneesta ja virtajohto irrotettu pistorasi-
asta.
Löysennä terän asennusta varten terän pitimen ruuvi. Aseta terä terän pitimeen mahdollisimman syvälle siten, että
terän hampaat osoittavat eteenpäin. Varmista, että terän takaosa menee rullaan. Kiinnitä sitten terä paikalleen kiristä-
mällä ruuvi.
HUOMAUTUS:
Voitele rulla silloin tällöin.
Sahaustoiminnon valitseminen (Kuva 3)
Tätä laitetta voidaan käyttää pyöreiden muotojen tai suorien linjojen sahaamiseen.
Kun haluat vaihtaa sahaustoimintoa, käännä yksinkertaisesti kytkin haluamaasi sahaustoimintoa vastaavaan asen-
toon. Valitse sahaustoiminto alla olevan taulukon avulla.
Asento
Suoran linjan sahaaminen
0
Pienen pyöreän muodon sahaaminen
I
Keskikokoisen pyöreän muodon
II
sahaaminen
III
Suuren pyöreän muodon sahaaminen
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva 3)
Malli 4304 (Fig. 4)
VARO:
Tarkista aina ennen koneen liittämistä pistorasiaan, että
liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu
vapautettaessa "OFF" -asentoon.
Virta kytketään päälle painamalla liipaisinta. Virta kat-
kaistaan vapauttamalla liipaisin.
Malli 4305 (Fig. 5)
VARO:
Tarkista aina ennen koneen asentamista, että kytkin toi-
mii moitteettomasti.
Kun haluat kytkeä koneen päälle, siirrä vipukytkintä
eteenpäin. Kun haluat sammuttaa koneen, siirrä vipukyt-
kintä taaksepäin.
Jatkuva käyttö (Kuva 4)
Vain malli 4304
Paina liipaisinta ja siirrä samalla lukkovipua taaksepäin.
Tämä lukitusasento vapautetaan painamalla liipaisinta ja
vapauttamalla se.
36
Sahaustoiminto
Käyttötarkoitukset
Pehmeän teräksen, ruostumattoman teräksen ja muovin
sahaaminen.
Siistien sahausten tekeminen puuhun ja vaneriin.
Pehmeän teräksen, alumiinin ja kovapuun sahaaminen.
Puun ja vanerin sahaaminen.
Alumiinin ja pehmeän teräksen nopea sahaaminen.
Puun ja vanerin nopea sahaaminen.
Nopeudensäätökehä
(4303: Kuva 4) (4305: Kuva 5)
Koneen käyntinopeutta voidaan säätää välillä 500 – 3 000
iskua minuutissa kääntämällä nopeudensäätökehää.
Kehässä on merkinnät 1 (pienin nopeus) – 6 (suurin
nopeus). Katso alla olevasta taulukosta ohjeet sahatta-
valle työkappaleelle sopivan nopeuden valitsemiseksi.
Sopiva käyntinopeus voi kuitenkin vaihdella työkappa-
leen laadun tai paksuuden mukaan. Yleisesti ottaen suu-
remmalla
nopeudella
nopeammin, jolloin terän käyttöikä kuitenkin lyhenee.
Sahattava työkappale
Puu
Pehmeä teräs
Ruostumaton teräs
Alumiini
Muovit
Sahaaminen (Kuva 6)
Aseta alusta tasaisesti työkappaleen päälle ja siirrä
konetta varovasti eteenpäin ennalta merkittyä sahauslin-
jaa pitkin. Liikuta konetta hyvin hitaasti sahatessasi kaar-
teita.
Viistesahaus (Kuva 7 ja 8)
Voit tehdä 0° ja 45° välillä olevia viistesahauksia (vasem-
malle tai oikealle) kallistamalla alustaa. Löysennä
koneen pohjassa oleva ruuvi. Siirrä alustaa siten, että
ruuvi tulee alustassa olevan ristinmuotoisen kolon kes-
kelle. Kallista alusta haluamaasi viistekulmaan. Moottori-
kotelon reuna osoittaa viistekulman. (Katso kuvaa 8.)
Kiinnitä sitten alusta kiristämällä ruuvi.
työkappaleen
sahaus
Säätökehän lukema
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
sujuu

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305