Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Smigskæring (Fig. 7 og 8)
Ved at stille landet skråt kan der laves skråsnit med en
vinkel på mellem 0° og 45° (venstre- eller højrevendt).
Løsn skruen på undersiden af maskinen. Flyt landet, så
bolten bliver placeret i centrum af den krydsformede
udskæring i landet. Kip landet, indtil den ønskede skrå-
skæringsvinkel er opnået. Kanten af motorhuset viser
skråskæringsvinklen. (Se Fig. 8.) Stram derefter skruen
til for at fastgøre landet.
Afretning (Fig. 9)
Løsn bolten på undersiden af maskinen og flyt landet helt
tilbage. Stram derefter bolten til for at fastgøre landet.
Udskæringer
Udskæringer kan laves ved hjælp af både metode A og
B.
A) Boring af et starthul: Ved indvendige udskæringer,
uden et indførende savspor fra en kant, startes med
at bore et starthul med en diameter på mere end
12 mm. Før savklingen ind i dette hul for at starte
savningen. (Fig. 10)
B) Indstikssavning: Det er ikke nødvendigt at bore et
starthul, eller lave et indførende savspor fra en kant,
hvis følgende udføres omhyggeligt:
1. Vip maskinen op, så den hviler på forkanten af
landet, med klingespidsen placeret lige over
emnets overflade. (Fig. 11)
2. Hold maskinen fast, så forkanten af landet ikke
forskubber sig, når maskinen tændes, og sænk
så forsigtigt bagenden af maskinen.
3. Efterhånden som klingen trænger igennem
emnet, sænkes maskinens land langsomt ned på
emnets overflade.
4. Fuldfør derefter savningen på normal vis.
Afretning af kanter (Fig. 12)
For at trimme kanter eller foretage dimensionelle justerin-
ger køres klingen let hen langs kanten ad savsporet.
Savning af metal
Anvend altid et passende kølemiddel (skæreolie), når der
saves metal. Anvendes der ikke kølemiddel, medfører det
unødvendigt slid på savklingen. I stedet for at anvende et
kølemiddel kan undersiden af emnet smøres.
Kunststofland (Fig. 13)
Brug kunststoflandet, når der saves finerede emner, pla-
stic, osv. Det beskytter følsomme overflader mod beska-
digelse. Bundpladen udskiftes ved at fjerne de fire
skruer.
Antisplint-anordning (Fig. 14)
For at opnå savninger uden flossede kanter kan
antisplint-anordningen anvendes. Montér den på landet
ved sætte den på nedenfra.
Støtteføring (ekstraudstyr) (Fig. 15)
Når der gentagne gange skal saves bredder på mindre
end 150 mm, vil anvendelse af støtteføring (parallelan-
slag) sikre en fast, ren og lige savning. Installér paralle-
lanslaget ved at løsne skruen på forsiden af landet. Før
styreanslaget ind og spænd skruen.
28
Cirkelanslag (ekstraudstyr) (Fig. 16)
Brug af cirkelanslag sikrer ren og jævn savning af cirkler
(maks. radius: 200 mm). Før stiften ind gennem center-
hullet og skru kuglegrebet på den. Flyt landet på maski-
nen helt frem. Montér derefter cirkelanslaget på landet,
på samme måde som støtteføringen (parallelanslag).
Støvudsugning (Fig. 17, 18 og 19)
Det anbefales at bruge vakuumhovedet for at undgå
støvforurening under savning. Installér plastiklåget på
maskinen ved at sætte det ind i hakkerne på værktøjet.
For at sætte vakuumhovedet på maskinen sættes krogen
på vakuumhovedet ind i bundens huller. Vakuumhovedet
kan enten monteres på venstre eller højre side af bun-
den. Derefter kobles en Makita støvsuger til vakuumho-
vedet.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL:
Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket
ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed,
må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun
udføres af et autoriseret Makita service center.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305