Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ANVENDELSE
Montering og afmontering af savklinge
(Fig. 1 og 2)
Vigtigt:
Kontrollér altid, at saven er slået fra og at netstikket er
trukket ud af stikkontakten, før De monterer eller afmon-
terer savklingen.
For at montere savklingen løsnes skruen på klingeholde-
ren. Med klingens tænder vendende fremad sættes sav-
klingen helt ind i klingeholderen. Sørg for at bagkanten af
klingen passer ind i styrevalsen. Stram derefter skruen,
der holder klingen på plads.
Klingen fjernes ved at følge fremgangsmåden ved mon-
tering i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK:
Styrevalsen skal smøres med mellemrum.
Valg af savemåde (Fig. 3)
Denne maskine kan save med penduludsving eller en lineær bevægelse.
For at ændre skæreoperationen, behøver De blot at dreje armen til den ønskede stilling for skæreoperationen. Se
tabellen herunder for at vælge den ønskede savemåde.
Position
0
Lineær
I
Med lille penduludsving
Med medium penduludsving
II
Med kraftigt penduludsving
III
Tænd og sluk
For 4304 (Fig. 4)
FORSIGTIG:
Før maskinen forbindes med lysnettet, skal De altid kon-
trollere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til
"OFF" positionen, når den slippes.
Tryk på afbryderen for at starte maskinen. Slip afbryde-
ren for at stoppe maskinen.
For 4305 (Fig. 5)
FORSIGTIG:
Inden maskinen sættes i forbindelse, skal De altid huske
at kontrollere, at afbryderen fungerer korrekt.
Tryk på afbryderen for at starte maskinen. Skyd afbryde-
ren bagud for at afbryde maskinen.
Vedvarende arbejde (Fig. 4)
Kun for 4304
Tryk på afbryderen, og bevæg samtidigt låseknappen
bagud. For at stoppe maskinen fra denne låste indstilling
trykkes kort på afbryderen, hvorefter den slippes igen.
Klingebevægelse
Anvendelse
Savning i alm. stål, rustfrit stål og plastic.
Rent snit i træ og krydsfiner.
Savning i alm. stål, aluminium og hårdt træ.
Savning i træ og krydsfiner.
Hurtigsavning i aluminium og alm. stål.
Hurtigsavning i træ og krydsfiner.
Hastighedsvælger (Fig. 4 for 4304 og Fig. 5 for
4305)
Hastigheden kan justeres til mellem 500 og 3 000 slag
per minut ved at der drejes på hastighedsvælgeren.
Hastighedsvælgeren er mærket fra 1 (min. hastighed) til
6 (maks. hastighed). Se tabellen herunder for at finde
den korrekte hastighed til det emne, der skal saves. Den
passende hastighed kan dog svinge alt efter emnets type
eller tykkelse. Generelt vil højere hastighed gøre det
muligt at save emner hurtigere, men savklingens levetid
vil bliver kortere.
Emne der skal saves
Træ
Smedestål
Rustfrit stål
Aluminium
Plastic
Savning (Fig. 6)
Anbring landet helt fladt på emnet og bevæg maskinen
forsigtigt frem ad den i forvejen optegnede snitlinie. Når
der saves kurver, skal maskinen fremføres meget lang-
somt.
Tal på
hastighedsvælgeren
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305