Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BRUKSANVISNINGER
Montering og demontering av blad (Fig. 1 og 2)
Viktig!
Maskinen må alltid være avslått og støpslet tatt ut av
stikkontakten før montering eller demontering av blad.
Bladet monteres ved å skru løs skruen på bladholderen.
Med sagtennene vendende fremover, føres bladet inn i
bladholderen så langt det kan komme. Sørg for at den
bakre kanten passer inn i trinsen. Trekk skruen til så bla-
det sitter forsvarlig fast.
MERKNAD:
Trinsen må smøres en gang imellom.
Velge sagefunksjon (Fig. 3)
Denne maskinen kan betjenes med en sirkulerende eller en rettlinjet sagefunksjon.
For å forandre sagebevegelsen må du bare vri hendelen til stillingen for den ønskede sagebevegelsen. Se tabellen
under for valg av sagefunksjon.
Posisjon
0
Rettlinjet sagefunksjon
I
Liten sirkelfunksjon
II
Middels sirkelfunksjon
Stor sirkelfunksjon
III
Slå maskinen PÅ og AV
Til 4304 (Fig. 4)
NB!
Før maskinen slås på, må du sjekke at startbryteren vir-
ker som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.
Maskinen slås på ved å trykke på startbryteren, og den
slås av ved å slippe bryteren.
Til 4305 (Fig. 5)
NB!
Før du setter støpselet inn i kontakten, må du alltid for-
visse deg om at bryteren aktiverer som den skal.
Slå på ved å skyve av/på-bryteren forover. Slå av ved å
skyve av/på-bryteren bakover.
Kontinuerlig drift (Fig. 4)
Kun til 4304
Trykk på startbryteren og skyv samtidig låsehendelen
bakover. Den låste posisjonen frigjøres ved å trykke inn
startbryteren og så slippe den.
Sagefunksjon
Til saging av bløtt stål, rustfritt stå og plast.
For rene skjæreflater i tre og finer.
Til saging av bløtt stål, aluminium og hardt tre.
Til saging av tre og finer.
Til rask saging i aluminium og bløtt stål.
Til rask saging i tre og finer.
Hastighetsskive (Fig. 4 til 4304 og Fig. 5 til 4305)
Maskinens hastighet kan justeres til mellom 500 og 3 000
slag per minutt ved å vri på hastighetsskiven. Skiven er
merket med 1 (for laveste hastighet) til 6 (høyeste hastig-
het). Se tabellen under for å finne korrekt hastighet til
arbeidet som skal gjøres. Riktig hastighet kan imidlertid
variere alt etter materialetype og -tykkelse. Generelt kan
det sies at høy hastighet får sagingen til å gå raskere,
men sagbladets levetid reduseres også.
Materialet som
skal sages
Tre
Bløtt stål
Rustfritt stål
Aluminium
Plast
Saging (Fig. 6)
La maskinfoten hvile flatt på arbeidsemnet og beveg
maskinen forsiktig framover langs den tidligere oppteg-
nede sagelinjen. Ved saging av kurver, beveges maski-
nen meget langsomt framover.
Skråsaging (Fig. 7 og 8)
Med maskinfoten vippet litt opp, er det mulig å sage i en
hvilken som helst vinkel mello 0° og 45° (venstre eller
høyre). Løsne bolten i bunnen av maskinen. Flytt foten
slik at bolten er plassert i midten av den kryssformede
åpningen. Vipp foten til ønsket vinkel. Kanten på motor-
huset indikerer skråvinkelen. (Se fig. 8.) Trekk bolten til
så foten sitter forsvarlig fast.
Anvendelse
Tall på hastighetsskiven
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305