Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

GB Jig Saw
ID
Gergaji Ukir
Maù y cöa loï n g
VI
TH
4304
4305
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n

Advertisement

loading

  Also See for Makita 4304

  Summary of Contents for Makita 4304

 • Page 1 GB Jig Saw Instruction manual Gergaji Ukir Petunjuk penggunaan Maù y cöa loï n g Taø i lieä u höôù n g daã n 4304 4305...
 • Page 5: Specifications

  25. Fit into notches Speed adjusting dial 17. Edge of motor housing 26. Plastic cover Lock lever 18. Starting hole 27. Vacuum head SPECIFICATIONS Model 4304 4305 Length of stroke 26 mm 26 mm Wood 135mm 135 mm Cutting capacities...
 • Page 6: Jig Saw Safety Warnings

  moving parts. Damaged or entangled cords increase power tool or these instructions to operate the the risk of electric shock. power tool. Power tools are dangerous in the hands 8. When operating a power tool outdoors, use an of untrained users. extension cord suitable for outdoor use.
 • Page 7: Switching On And Off

  The edge of the motor housing indicates the bevel angle. (See Fig. 8.) Then tighten the bolt to secure Speed adjusting dial (Fig. 4 for 4304 and the base. Fig. 5 for 4305) Flush cutting (Fig. 9) The tool speed can be adjusted between 500 and 3,000 strokes per minute by turning the adjusting dial.
 • Page 8: Maintenance

  Cutouts base. Then connect a Makita vacuum cleaner to the vacuum head. Cutouts can be made with either of two methods A or B. A) Boring a starting hole: MAINTENANCE For internal cutouts without a lead-in cut from an edge, pre-drill a starting hole more than 12 mm in diameter.
 • Page 9 25. Pas pada takik Tombol-putar penyetel kecepatan 17. Tepi rumah motor 26. Tutup plastik Tuas kunci 18. Lubang mulai 27. Head vakum SPESIFIKASI Model 4304 4305 Panjang langkah 26 mm 26 mm Kayu 135mm 135 mm Kemampuan pemotongan Baja lunak...
 • Page 10 6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik 18. Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik. listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin 7. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali- listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan kali menggunakan kabel untuk membawa, dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai...
 • Page 11: Petunjuk Penggunaan

  “OFF” (MATI) saat dilepaskan. Tombol-putar penyetel kecepatan (Gb. 4 Untuk menghidupkan, tekan picu. Untuk mematikan, untuk 4304 dan Gb. 5 untuk 4305) lepaskan picu. Kecepatan mesin dapat disetel antara 500 hingga 3.000 Untuk 4305 (Gb. 5)
 • Page 12 (Gb. 11) Kemudian hubungkan mesin pembersih vakum Makita 2. Berikan tekanan pada mesin sehingga tepi depan alas pada head vakum.
 • Page 13 Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan. Untuk menjaga keamanan dan kehandalan produk, perbaikan, pemeliharaan, atau penyetelan harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita.
 • Page 14 Laã y khoaù 18. Loã moà i 27. Ñaà u chaâ n khoâ n g THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T Kieå u maù y 4304 4305 Chieà u daø i haø n h trình 26 mm 26 mm Goã...
 • Page 15 6. Khoâ n g ñeå duï n g cuï maù y tieá p xuù c vôù i nöôù c möa hôn vaø an toaø n hôn theo giaù trò ñònh möù c ñöôï c thieá t hoaë c trong ñieà u kieä n aå m öôù t . Nöôù c chaû y vaø o keá...
 • Page 16 BAÄ T vaø TAÉ T Nuù m ñieà u chænh toá c ñoä (Hình 4 daø n h cho kieå u maù y 4304 vaø Hình 5 daø n h cho Ñoá i vôù i kieå u maù y 4304 (Hình 4) kieå...
 • Page 17 A) Khoan moä t loã moà i : ñoù , noá i maù y huù t buï i cuû a Makita vaø o ñaà u chaâ n khoâ n g. Ñoá i vôù i caù c veá t caé t mieä n g khuyeá t beâ n trong maø...
 • Page 18 4304 4305 500 – 3,000 500 – 3,000 2.3 . 2.3 . • • END201-5 ..GEA005-3 ....ENE019-1 ENF002-2 " "...
 • Page 19 (RCD) 30 mA...
 • Page 20 GEB016-3 " " " "...
 • Page 21 4304 ( 5 - 6 3 - 6 3 - 4 "OFF" 3 - 6 1 - 4 4305 ( 7 & 8) ° ° 4304 4304 4305) 3,000...
 • Page 22 Makita 17, 18...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883895-371...

This manual is also suitable for:

4305