Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BRUKSANVISNING
Montering och demontering av sågklinga
(Fig. 1 och 2)
Viktigt!
Se alltid till att maskinen är avstängd och att nätsladden
är utdragen ur vägguttaget, innan sågklingan monteras
eller demonteras.
Montera sågklingan genom att lossa skruven på klinghål-
laren. Håll klingan med sågtänderna riktade framåt, och
stick in klingan i klinghållaren så långt det går. Kontrollera
att klingans bakkant passar in i rullen. Dra sedan åt skru-
ven för att spänna fast klingan.
OBSERVERA!
Smörj rullen då och då.
Att välja sågfunktion (Fig. 3)
Maskinen kan användas med sågbladet i kretslopp eller i en rak linje.
För att ändra sågläge ställer du in det önskade läget med lägesväljarspaken. Se i tabellen nedan för att välja sågfunk-
tion.
Position
0
Sågbladet i rak linje
Litet kretslopp
I
Mellanstort kretslopp
II
Stort kretslopp
III
Att sätta PÅ och stänga AV maskinen
För 4304 (Fig. 4)
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera alltid att strömbrytaren fungerar normalt och
återgår till "AV"-läget (OFF) när den släpps, innan näts-
ladden sätts i.
Tryck på strömbrytaren för att sätta på maskinen. Släpp
strömbrytaren för att stänga av maskinen.
För 4305 (Fig. 5)
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera alltid att strömbrytaren fungerar innan maski-
nen ansluts till vägguttaget.
Sätt på maskinen genom att skjuta fram strömbrytaren.
Stäng av den genom att skjuta strömbrytaren bakåt.
Kontinuerlig drift (Fig. 4)
Endast för 4304
Tryck in strömbrytaren och skjut samtidigt spärrknappen
bakåt. Tryck in strömbrytaren helt och släpp den sedan,
för att stanna maskinen från det låsta läget.
30
Sågfunktion
Användningsområde
För sågning i mjukt stål, rostfritt stål och plastmaterial.
För rena såglinjer vid sågning i trä och plywood.
För sågning i mjukt stål, aluminium och hårda träslag.
För sågning i trä och plywood.
För snabb sågning i aluminium och mjukt stål.
För snabb sågning i trä och plywood.
Ratt för varvtalsreglering (Fig. 4 för 4304 och
Fig. 5 för 4305)
Maskinens varvtal kan regleras mellan 500 och 3 000
slag per minut genom att vrida ratten för varvtalsregle-
ring. Ratten är märkt från 1 (lägsta varvtal) till 6 (högsta
varvtal). Välj den lämpligaste varvtalsinställningen för det
arbetsstycke som ska sågas med hjälp av tabellen
nedan. Lämpligt varvtal varierar dock med arbetsstyckets
typ och tjocklek. I allmänhet går det att genomföra såg-
ningen snabbare med ett högre varvtal, men sågklingans
brukstid minskar.
Arbetsstycke som
ska sågas
Trä
Mjukt stål
Rostfritt stål
Aluminium
Plast
Sågning (Fig. 6)
Stöd bottenplattan plant mot arbetsstycket och för maski-
nen försiktigt framåt längs den i förväg markerade såglin-
jen. För maskinen mycket långsamt vid sågning av
kurvade linjer.
Siffra på
varvtalsratten
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305