Download  Print this page

Tekniske Data - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
1
Skrue
2
Sekskantnøkkel
3
Løsne
4
Bladholder
5
Stikksagblad
6
Trinse
7
Hendel
8
Hastighetsskive
9
Låsehendel
10 Startbryter

TEKNISKE DATA

Modell
Slaglengde ..................................................................................26 mm
Skjærekapasitet
Tre ............................................................................................ 135 mm
Bløtt stål .................................................................................... 10 mm
Aluminium ................................................................................. 20 mm
Slag per minutt ............................................................................ 500 – 3 000
Totallengde ..................................................................................249 mm
Nettovekt ..................................................................................... 2,3 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det
faktum at du kjenner produktet godt (etter mange
gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik-
kerhetsreglene for bruken av stikksagen. Hvis du
bruker dette elektriske verktøyet på en farlig eller
ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader.
1.
Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når
du utfører en operasjon der skjærende verktøy
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller
ledningen til maskinen selv. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gjøre uisolerte
deler av maskinen strømførende og gi operatø-
ren elektrisk støt.
2.
Fest og støtt arbeidsstykket med klemmer eller
på en annen praktisk måte, på et stabilt under-
lag. Hvis du holder arbeidsstykket med hånden
eller mot kroppen, vil det være ustabilt og du kan
komme til å miste kontrollen.
3.
Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern.
Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller.
4.
Unngå å sage over spikre. Sjekk arbeidsemnet
for eventuelle spikre og fjern disse før arbeidet
begynner.
5.
Skjær ikke arbeidsstykker som er for store.
32
Forklaring til generell oversikt
11 Bryterhendel
12 Hastighetsskive
13 Maskinfot
14 Sagelinje
15 Bolt
16 Kryssformet åpning
17 Graderinger
18 Kanten på motorhuset
19 Starthull
20 Underlagsplate av plast
6.
7.
8.
9.
10. Forlat ikke verktøyet når det er igang. Verktøyet
11. Slå strømmen av og vent til sagbladet har stop-
12. Rør aldri bladet eller arbeidsstykket like etter en
13. Ikke bruk verktøyet uten belastning hvis det ikke
14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som
15. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for det
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
ADVARSEL:
MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhets-
reglene i denne brukerhåndboken kan resultere i
alvorlige helseskader.
21 Antifliseanordning
22 Styrelinjal
23 Gjenget knott
24 Sirkulær fører
25 Stift
26 Pass inn i hakkene
27 Plastdeksel
28 Støvsugerhode
4304
Sjekk at det er stor nok klaring rundt emnet før
sagingen begynner slik at ikke bladet kommer i
berøring med gulvet, arbeidsbenken, etc.
Hold godt fast i verktøyet.
Sørg for at bladet ikke kommer i berøring med
arbeidsstykket før verktøyet slås på.
Hold hendene unna bevegelige deler.
må bare betjenes når det holdes med begge hen-
der.
pet helt før det fjernes fra arbeidsstykket.
skjæreoperasjon; de kan være meget varme og
forårsake brannskader.
er nødvendig.
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre innån-
ding av støv og hudkontakt. Følg leverandørens
sikkerhetsanvisninger.
materialet og det bruksområdet du arbeider med.
4305
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3 000
285 mm
2,3 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305