Download  Print this page

Makita 4304 Instruction Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
15. Gebruik altijd het juiste stofmasker/ademha-
lingsapparaat voor het materiaal en de toepas-
sing waarmee u werkt.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
Selecteren van de zaagactie (Fig. 3)
Dit gereedschap kan met twee zaagacties worden gebruikt: Zagen in een cirkelbaan of in rechte lijn.
Om de zaagwerking te veranderen, zet u de hendel in de gewenste stand van de zaagwerking. Zie de onderstaande
tabel voor het selecteren van de zaagactie.
Stand
0
Zagen in rechte lijn
Zagen in kleine cirkelbaan
I
Zagen in middelgrote cirkelbaan
II
Zagen in grote cirkelbaan
III
In- en uitschakelen
Voor 4304 (Fig. 4)
LET OP:
Alvorens de stekker van het gereedschap in een stop-
contact te steken, moet u altijd controleren of de trek-
schakelaar naar behoren werkt en bij loslaten naar de
"OFF" stand terugkeert.
Om in te schakelen, de trekschakelaar indrukken. Om uit
te schakelen, de trekschakelaar loslaten.
Voor 4305 (Fig. 5)
LET OP:
Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact
steekt, of de schakelaar op de juiste manier schakelt.
Om het gereedschap in te schakelen, schuift u de scha-
kelaar naar voren. Om het gereedschap uit te schakelen,
schuift u de schakelaar naar achteren.
Continu zagen (Fig. 4)
Alleen voor 4304
Druk de trekschakelaar in en duw tegelijk de vergrendel-
knop naar achteren. Om het gereedschap vanuit deze
vergrendelde stand te stoppen, dient u de trekschakelaar
in te drukken en dan los te laten.
18
Zaagactie
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Installeren of verwijderen van het zaagblad
(Fig. 1 en 2)
Belangrijk:
Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en zijn stekker uit het stopcontact is gehaald alvorens het
zaagblad te installeren of te verwijderen.
Om het zaagblad te installeren, dient u de schroef op de
zaagbladhouder los te draaien. Houd het zaagblad met
de tanden naar voren gericht en schuif het zo diep moge-
lijk in de zaagbladhouder. Zorg ervoor dat de achterrand
van het zaagblad goed op de rol zit. Draai daarna de
schroef vast om het zaagblad vast te zetten.
OPMERKING:
Smeer af en toe de rol.
Toepassingen
Zagen van zacht staal, roestvrij staal en plastic.
Schoon zagen van hout en gelaagd hout.
Zagen van zacht staal, aluminium en hard hout.
Zagen van hout en gelaagd hout.
Snel zagen in aluminium en zacht staal.
Snel zagen in hout en gelaagd hout.
Snelheidsregelknop (Fig. 4 voor 4304 and Fig. 5
voor 4305)
Door de snelheidsregelknop te draaien kan de zaagsnel-
heid ingesteld worden op 500 tot 3 000 slagen per
minuut. De knop heeft markeringen van 1 (laagste snel-
heid) tot 6 (topsnelheid). Zie de tabel hieronder voor het
kiezen van de geschikte snelheid voor het te zagen werk-
stuk. De geschikte snelheid kan echter verschillen afhan-
kelijk van de soort of dikte van het werkstuk. Over het
algemeen kunt u bij hogere snelheden de werkstukken
sneller zagen, maar hierdoor zal het zaagblad minder
lang meegaan.
Te zagen werkstuk
Hout
Zacht staal
Roestvrij staal
Aluminium
Plastic
Bediening voor zagen (Fig. 6)
Plaats de grondplaat vlak op het werkstuk en beweeg het
gereedschap langs de vooraf gemarkeerde zaaglijn lang-
zaam naar voren. Beweeg het gereedschap zeer lang-
zaam wanneer u bogen zaagt.
Cijfer op regelknop
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305