Download  Print this page

Τεχνικα Χαρακτηριστικα - Makita 4304 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
Βίδα
2
Εξαγ. κλειδί
3
Λασκάρισµα
4
Φορέας λεπίδας
5
Λεπίδα πριονιού
6
Κύλινδρος
7
Κουµπί
8
Καντράν ρύθµισης
ταχύτητας
9
Μοχλ ς κλειδώµατος
10 Σκανδάλη διακ πτη
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Μήκος διαδροµής εµβ λου ..................................................... 26 χιλ.
Ικαν τητες κοπής
Ξύλο ......................................................................................... 135 χιλ.
Μαλακ ατσάλι ....................................................................... 10 χιλ.
Αλουµίνιο ................................................................................ 20 χιλ.
∆ιαδροµές εµβ λου ανά λεπτ
Συνολικ µήκος ......................................................................... 249 χιλ.
Καθαρ βάρος ........................................................................... 2,3 Χγρ
• Λ γω του συνεχιζ µενου προγράµµατος έρευνας
και
ανάπτυξης,
οι
υπ κεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
διαφέρουν απ χώρα σε χώρα.
Ρευµατοδ τηση
Το µηχάνηµα πρέπει να συνδέεται µ νο σε παροχή
ρεύµατος της ίδιας τάσης µε αυτή που αναφέρεται
στην
πινακίδα
κατασκευαστού
λειτουργήσει µ νο µε εναλλασσ µενο µονοφασικ
ρεύµα. Τα µηχανήµατα αυτά έχουν διπλή µ νωση
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρ τυπα και κατά
συνέπεια, µπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες
χωρίς σύρµα γείωσης.
Υποδείξεις ασφάλειας
Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξετε στις
εσώκλειστες Οδηγίες ασφάλειας.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MHN επιτρέπετε στη βολικ τητα και εξοικείωση µε
το προϊ ν (που αποκτήθηκε µε επανειληµµένη
χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή προσήλωση
στους καν νες ασφάλειας του λεπτού πριονιού. Εάν
χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικ
ασφάλεια
ή
µε
πληµµελή
υποστείτε σοβαρ προσωπικ τραυµατισµ .
1.
Κρατάτε
τα
ηλεκτρικά
µονωµένες
επιφάνειες
εκτελείτε µιά εργασία που το κοπτικ εργαλείο
µπορεί να κάνει επαφή µε κρυµµένα σύρµατα ή
και µε το δικ
"ηλεκτροφ ρο"
εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη του εργαλείου
"ηλεκτροφ ρα"
ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
38
Περιγραφή γενικής άποψης
11 Μοχλ ς διακ πτη
12 Καντράν ρύθµισης
ταχύτητας
13 Βάση
14 Γραµµή κοπής
15 Βίδα
16 Σταυροειδής σχισµή
17 ∆ιαβαθµίσεις
18 Ακρη περιβλήµατος µοτέρ
19 Αρχική τρύπα
20 ∆ίσκος πλαστικής βάσης
............................................... 500 – 3.000
παρούσες
προδιαγραφές
και
µπορεί
εργαλείο αυτ
τρ πο,
µπορεί
εργαλεία
απ
κρατήµατος
του κορδ νι. Επαφή µε ένα
σύρµα
θα
κάνει
και
θα
προκληθεί
4304
2.
Χρησιµοποιείτε σφιγκτήρες ή κάποιο άλλο
πρακτικ
υποστηρίζετε το τεµάχιο εργασίας σε µιά
σταθερή βάση. Το κράτηµα του τεµαχίου
εργασίας µε το χέρι ή µε το σώµα το αφήνει
ασταθές και µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
ελέγχου.
3.
Πάντοτε χρησιµοποιείτε γυαλιά ασφάλειας ή
µατογυάλια. Τα συνήθη γυαλιά ή γυαλιά ηλίου δεν
να
είναι γυαλιά ασφάλειας.
4.
Αποφύγετε την κοπή καρφιών. Εξετάστε το
αντικείµενο εργασίας για τυχ ν καρφιά και
αφαιρέστε τα πριν την λειτουργία κοπής.
5.
Μη κ βετε υπερµεγέθη αντικείµενα.
6.
Ελέγξτε για αρκετή απ σταση πέραν του
αντικειµένου εργασίας πριν την κοπή ώστε η
λάµα να µή χτυπήσει το πάτωµα, το πάγκο
εργασίας , κλπ.
7.
Κρατάτε το µηχάνηµα σταθερά.
8.
Βεβαιωθείτε
αντικείµενο
διακ πτη.
9.
Κρατάτε
περιστρεφ µενα µέρη.
10. Μην αφήνετε το µηχάνηµα αναµµένο. Βάζετε σε
χωρίς
λειτουργία το µηχάνηµα µ νο ταν το κρατάτε
να
στα χέρια.
11. Πάντοτε σβήνετε το µηχάνηµα και περιµένετε
τις
τη λάµα να σταµατήσει τελείως πριν αφαιρέσετε
ταν
τη λάµα απ το αντικείµενο εργασίας.
12. Μην αγγίξετε την αιχµή ή το αντικείµενο
εργασίας αµέσως µετά τη λειτουργία, γιατί
µπορεί να είναι εξαιρετικά θερµά και να σας
λα
τα
προκαλέσουν εγκαύµατα.
13. Μη λειτουργείτε το εργαλείο χωρίς - φορτίο ταν
δεν είναι απαραίτητο.
21 Αντισκληθρική συσκευή
22 Οδηγ ς καν νας
23 Κουµπί συνδεδεµένο µε
κορδ νι
24 Κυκλικ ς οδηγ ς
25 Πείρος
26 Εφαρµ ζεται στις εγκοπές
27 Πλαστικ κάλυµµα
28 Κεφαλή απορρ φησης
4305
26 χιλ.
135 χιλ.
10 χιλ.
20 χιλ.
500 – 3.000
285 χιλ.
2,3 Χγρ
µέσο
για
να
ασφαλίζετε
τι
η
λάµα
δεν
εργασίας
πριν
τα
χέρια
σας
µακρυά
και
αγγίζει
το
ανάψετε
το
απ
τα

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita 4304

This manual is also suitable for:

4305