Download  Print this page

Ïesky - Kenwood BM250 Manual

Hide thumbs

Advertisement

před použitím tohoto zařízení Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte všechny štítky a součásti obalu.
bezpečnost
Nedotýkejte se horkých povrchů. Přístupné povrchy
se při používání mohou zahřát. Pro vyjmutí pečící
formy vždy používejte kuchyňské rukavice.
Z důvodu zabránění rozlití ingrediencí v pečící
komoře před vložením ingrediencí do pečící formy
vždy formu z pekárny vyjměte. Ingredience, které se
rozlijí na tepelné části se mohou při pečení připalovat
a zapříčinit vznik kouře.
Nepoužívejte spotřebič jestliže je viditelně poškozen
napájecí kabel nebo pokud spotřebič upadl na zem a
poškodil se.
Pekárnu nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin,
a to ani částečně. Rovněž nikdy neponořujte napájecí
kabel do vody.
Po použití, před vkládáním nebo vyjímáním součástí
a před čištěním přístroj vždy vypněte.
Nenechejte napájecí kabel viset přes okraj horkých
povrchů, zabraňte doteku napájecího kabelu s
horkými povrchy jako jsou např. elektrické a plynové
varné povrchy.
Před použitím přístroj postavte na vodorovný tepelně
odolný povrch.
Nevkládejte ruce do pečící komory po vyjmutí chleba,
neboť je velmi horká.
Nedotýkejte se pohyblivých částí pekárny.
Pekárnu plňte maximálně 1 kg surovin. Překročením
této maximální kapacity by mohlo dojít k jejímu
přetížení.
Nemisťujte pekárnu na přímé sluneční světlo, do
blízkosti tepelných spotřebičů nebo do průvanu.
Všechny tyto faktory mohou ovlivnit vnitřní teplotu
pekárny, což by mohlo nepříjemně ovlivnit výsledky
pečení.
Nepoužívejte pekárnu venku.
Nepoužívejte pekárnu jestliže je prázdná, mohlo by
dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte pečící komoru jako prostor ke
skladování.
Nezakrývejte větrací otvory ve víku a zajistěte při
používání pekárny dostatečnou ventilaci kolem
pekárny.
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
Ïesky
Toto příslušenství by neměly používat osoby (včetně
dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými
poruchami ani osoby bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod
dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo
je tato osoba musí poučit o bezpečném používání
příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost
v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno
nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
dříve než pekárnu zapojíte do elektrické sítě:
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku na spodní
straně pekárny odpovídá napětí vaší elektrické sítě.
Toto zařízení vyhovuje směrnici Evropského
hospodářského společenství 89/336/EEC.
dříve než pekárnu poprvé použijete:
Umyjte všechny součásti (viz údržba a čištění)
legenda
držadlo víka
průzor ve víku
topné těleso
držadlo formy
hnětací hák
hnací hřídel
spojka pohonu
hlavní vypínač
odměrka - hrníček
dvojitá odměrka – 1 čajová lžička/1 polévková lžíce
ovládací panel
displej
indikátor časovače
indikátor programu
indikátory barvy kůrky (světlá, střední, tmavá, rychlé
pečení)
tlačítka časovače
tlačítko velikosti bochníku
tlačítko start/stop
tlačítko rychlého pečení
tlačítko barvy kůrky
tlačítko MENU
indikátory velikosti bochníku
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bm256