Download  Print this page

Polski - Kenwood BM250 Manual

Hide thumbs

Advertisement

przed użyciem urządzenia Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je
na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
Usuń opakowanie w całości wraz ze wszystkimi
etykietami.
bezpieczeństwo
Nie dotykać gorących powierzchni. Dostępne
powierzchnie mogą ulec podczas używania
nagrzaniu. Przy wyjmowaniu formy do pieczenia z
piekarni należy zawsze używać rękawic kuchennych.
W celu uniknięcia rozlania ingrediencji w piekarniku,
należy zawsze przed włożeniem ingrediencji do
formy do pieczenia, formę z piekarni wyjąć.
Ingrediencje, które rozleją się na elementy termiczne,
mogą podczas pieczenia przypalać i zaprzyczynić
wydzielanie się dymu.
Nie używać urządzenia w przypadku, kiedy widoczne
jest uszkodzenia kabla zasilającego lub, kiedy
urządzenie spadło i doszło do jego uszkodzenia.
Wzbronione jest zanurzanie piekarni, i to również
częściowo, do wody lub innych cieczy. Również nie
należy zanurzać kabla zasilającego do wody.
Przed instalacją lub usuwaniem części, oraz przed
myciem zawsze odłączaj urządzenie od prądu.
Nie dopuścić, by kabel zasilający wisiał przez
skraj gorących powierzchni, wykluczyć należy
również kontakt kabla zasilającego z gorącymi
powierzchniami, np. palnikami elektrycznymi lub
gazowymi
Urządzenie powinno stać na płaskiej żaroodpornej
powierzchni.
Nie wkładać rąk do komory do pieczenia po wyjęciu
chleba, bowiem panuje tam wysoka temperatura.
Nie dotykać ruchomych części piekarni.
Nie przekraczaj maksymalnej podanej zdolności (1
kg), ponieważ to może doprowadzić do przeciążenia
maszynki do robienia chleba.
Piekarni nie umieszczać tam, gdzie bezpośrednio
działa na nią promieniowanie słoneczne lub w
pobliżu odbiorników cieplnych, albo w przeciągu.
Wszystkie podane powyżej czynniki mogą mieć
wpływ na wewnętrzną temperetaurę piekarni, co
mogło by mieć negatywny wpływ na wyniki pieczenia.
Nie używać piekarni na dworzu.
Nie używać piekarni dokąd jest pusta, bowiem mogło
by dojść do jej uszkodzenia.
Nie wykorzystywać komory do pieczenia do
przechowywania.
Podczas używania piekarni nie zakrywać otworów
wentylacyjnych w pokrywie i zapewnić w jej
otoczeniu właściwą wentylację.
Niniejsze urządzenie nie powinno być używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach

Polski

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
fizycznych, umysłowych lub o zaburzonych zmysłach,
jak również przez osoby niedoświadczone i nie
znające się na urządzeniu, dopóki nie zostaną one
przeszkolone na temat zasad eksploatacji tego
urządzenia lub nie będą nadzorowane przez osobę
odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie
bawiły się urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego
korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed podłączeniem piekarni do sieci
elektrycznej należy :
Skontrolować, czy informacja na tabliczce
znamionowej umieszczonej na spodniej części piekarni
odpowiada napięciu używanej sieci elektrycznej.
Niniejsze urządzenie odpowiada Dyrektywie
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 83/336/EEC
przed pierwszym użyciem piekarni należy :
Wymyj wszystkie części (patrz rozdział "Konserwacja
i czyszczenie").
legenda
uchwyt na pokrywce
okienko obserwacyjne
element grzewczy
uchwyt brytfanki do pieczenia chleba
urządzenie do ugniatania ciasta
wał napędowy
sprzęgło napędowe
przycisk on/ off
miarka
podwójna łyżka do mierzenia 1 łyżeczka do herbaty
& 1 łyżka stołowa
panel sterowania
wyświetlacz
indykator czasomierza
indykator statusu programowego
indykatory koloru skórki (jasny, średni, ciemny, "na
szybko")
przyciski czasomierza opóźnienia
przycisk rozmiaru bochenka
przycisk start/stop
przycisk szybkiego pieczenia
przycisk koloru skórki
przycisk menu
wskaźniki rozmiaru bochenka
58

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bm256