ว ิ ธ ี ท ำความสะอาดแผ ่ น กรอง; คำแนะนำในการจั ด เก็ บ - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

. 2
วิ ธ ี ท ำความสะอาดแผ่ น กรองแบบจี บ
หมุ น ฝาครอบถ้ ว ยไปยั ง เครื ่ อ งหมาย
ในทิ ศ ทางตามลู ก ศร เพื ่ อ ถอดฝาครอบออก
ฝาครอบ
ถ้ ว ย
กดปุ ่ ม ทั ้ ง สองข้ า งของแผ่ น กรองแบบจี บ
เพื ่ อ ถอดแผ่ น กรองออก
แผ่ น กรองแบบจี บ สามารถทำความสะอาด
*
หลั ง จากทำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ได้
ขณะเทฝุ ่ น ออกจากเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น เป็ น เรื ่ อ งยากที ่ จ ะหลี ก เลี ่ ย งไม่ ใ ห้ โ ดนฝุ ่ น เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งนี ้ โปรดตรวจสอบว่ า คุ ณ
*
ได้ ห ุ ้ ม ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ด้ ว ยถุ ง ใบใหญ่ ก ่ อ นเทฝุ ่ น ออกมา และปิ ด ปากถุ ง รอบถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ให้ แ น่ น ที ่ ส ุ ด เท่ า ที ่ จ ะทำได้ ถอดถ้ ว ย
เก็ บ ฝุ ่ น และปิ ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น และเร็ ว ที ่ ส ุ ด แล้ ว ทิ ้ ง ถุ ง โดยทั น ที แนะนำให้ ส วมถุ ง มื อ และหน้ า กากชนิ ด ใช้ แ ล้ ว ทิ ้ ง ขณะ
เทฝุ ่ น ออกจากเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น หากกระทำได้ ควรขอให้ ผ ู ้ ท ี ่ ไ ม่ เ ป็ น ภู ม ิ แ พ้ ท ำการเทฝุ ่ น ออกจากถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น เมื ่ อ จำเป็ น
คำแนะนำในการจั ด เก็ บ
จั ด เก็ บ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น หลั ง จากใช้ ง าน ด้ ว ยวิ ธ ี ด ั ง ต่ อ ไปนี ้
ตั ว ยึ ด แท่ น
รู
34
VC-GC32,31CP
ปุ ่ ม
ปุ ่ ม
เล ื ่ อ นท ี ่ ก ำจ ั ด ฝ ุ ่ น ไปทางซ ้ า ยและขวาประมาณ 5 คร ั ้ ง
ตั ว เลื ่ อ นกำจั ด ฝุ ่ น
กำจั ด ฝุ ่ น ที ่ ต ิ ด อยู ่ บ นแผ่ น กรองแบบจี บ โดยใช้ แ ปรงทำ
ความสะอาด แล้ ว ทำความสะอาดตาข่ า ยแยก
* อย่ า กดปุ ่ ม ถ้ ว ยขณะทำความสะอาดตาข่ า ยแยก
เพื ่ อ ป้ อ งกั น การทำตก
วิ ธ ี จ ั ด เก็ บ
ม้ ว นสายดู ด รอบท่ อ ดู ด ฝุ ่ น แบบปรั บ ความยาวได้
ดึ ง หั ว ดู ด ฝุ ่ น สำหรั บ พื ้ น ราบให้ ช ิ ด กั บ ตั ว เครื ่ อ ง
ใส่ ต ั ว ยึ ด แท่ น เข้ า ไปในรู ข องตั ว เครื ่ อ ง ขณะที ่ จ ั บ ท่ อ ดู ด
ฝุ ่ น แบบปรั บ ความยาวได้ ใ ห้ ต ั ้ ง ตรง

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents