การบำรุ ง รั ก ษา; ว ิ ธ ี ท ำความสะสอาดเคร ื ่ อ ง และอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม; ว ิ ธ ี ท ำความสะอาดห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น สำหร ั บ พ ื ้ น ราบ - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

การบำรุ ง รั ก ษา
วิ ธ ี ท ำความสะอาดเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น และอุ ป กรณ์ เ สริ ม
คำเต ื อ น
วิ ธ ี ท ำความสะอาดเครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น และอุ ป กรณ์ เ สริ ม
ทำความสะอาดเคร ื ่ อ งด ู ด ฝ ุ ่ น ด ้ ว ยน ้ ำ หร ื อ ผงซ ั ก ฟอกอ ่ อ นๆ
อย่ า ใช้ น ้ ำ มั น แอลกอฮอล์ หรื อ น้ ำ ยาฟอกขาว เพราะอาจทำให้ เ ครื ่ อ งเกิ ด สี ต ก ผิ ด รู ป หรื อ แตกร้ า ว
*
สารละลายผง
ซั ก ฟอกอ่ อ นๆ
วิ ธ ี ท ำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ล้ า งถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ด้ ว ยน้ ำ
ทำความสะอาดแผ ่ น กรองและถ ้ ว ยเก ็ บ ฝ ุ ่ น โดยท ั น ท ี เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น ประส ิ ท ธ ิ ภ าพการด ู ด ลดลง
*
ข้ อ ควรระวั ง
ข้ อ ควรระวั ง
36
VC-GC32,31CP
ไม ่ ค วรล ้ า งเคร ื ่ อ งด ู ด ฝ ุ ่ น ด ้ ว ยน ้ ำ หร ื อ ผ ้ า ช ุ บ น ้ ำ เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น การเก ิ ด ไฟฟ ้ า ด ู ด หร ื อ เก ิ ด ความ
เส ี ย หายต ่ อ ต ั ว เคร ื ่ อ ง
ชิ ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ควรแขวนอยู ่ ใ นร่ ม เพื ่ อ ผึ ่ ง ให้ แ ห้ ง หลั ง จากทำความสะอาดแล้ ว อย่ า
พยายามทำให ้ แ ห ้ ง ด ้ ว ยการใช ้ ไ ดร ์ เ ป ่ า ผม เคร ื ่ อ งทำความร ้ อ นไฟฟ ้ า หร ื อ พ ั ด ลมอ ุ ่ น เพ ื ่ อ
ป ้ อ งก ั น การบาดเจ ็ บ หร ื อ การเส ื ่ อ มประส ิ ท ธ ิ ภ าพของต ั ว เคร ื ่ อ ง
น้ ำ
ตรวจสอบว่ า อุ ป กรณ์ เ สริ ม ทั ้ ง หมดแห้ ง สนิ ท แล้ ว ก่ อ นประกอบกลั บ เข้ า
เปล ี ่ ย นอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ท ี ่ เ ก ่ า หร ื อ ชำร ุ ด โดยท ั น ท ี เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น ประส ิ ท ธ ิ ภ าพการด ู ด ลดลง
ต ิ ด ต ่ อ ต ั ว แทนจำหน ่ า ยเพ ื ่ อ ซ ื ้ อ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม สำหร ั บ เปล ี ่ ย น
เพื ่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการดู ด สู ง สุ ด ควรทำความสะอาดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น เป็ น ประจำ
อย่ า ล้ า งแผ่ น กรองแบบจี บ และตาข่ า ยแยกด้ ว ยน้ ำ
ให้ จ ุ ่ ม ลงในน้ ำ เพื ่ อ ทำความสะอาด
อย่ า กระชากหรื อ ถอดวงแหวนซี ล ยาง เพื ่ อ ป้ อ งกั น การ
เกิ ด ความเสี ย หาย

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents