ฟ ั ง ก ์ ช ั น ของอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ฟ ั ง ก ์ ช ั น ของอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
VC-GC32,31CP
ตั ว ต่ อ เชื ่ อ มสามารถแยกออ
กจากตั ว ยึ ด ได้
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC32CPT/CPV
สำรหรั บ รุ ่ น :
VC-GC32CPT/CPV
* ห ั ว ด ู ด ฝ ุ ่ น ตามซอก
ไม่ ค วรใช้ ง านต่ อ
เน ื ่ อ งนานเก ิ น 20
นาที เพื ่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ ใ ห้ ม อเตอร์ ท ำ
งานหน ั ก เก ิ น ไป
35

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents