ข ้ อ ควรระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ข ้ อ ความระว ั ง เพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย
ความหมายของเครื ่ อ งหมายเตื อ น
คำเด ื อ น
ข้ อ ควรระวั ง
ตรวจสอบว ่ า แรงด ั น ไฟฟ ้ า ท ี ่ ร ะบ ุ อ ย ู ่ ย นต ั ว เคร ื ่ อ ง
ตรงก ั บ แรงด ั น ไฟฟ ้ า หล ั ก ท ี ่ ใ ช ้ ภ ายในบ ้ า น
เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น เคร ื ่ อ งจากความเส ี ย หาย
อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งหากสายไฟเกิ ด
ความเสี ย หายหรื อ เกิ ด ปลั ๊ ก หลวม
เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งการเกิ ด ไฟฟ้ า ลั ด
วงจร ไฟฟ้ า ดู ด หรื อ อั ค คี ภ ั ย
อย่ า จั บ ปลั ๊ ก ขณะมื อ เปี ย ก
เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด หรื อ
การบาดเจ็ บ
ถอดปล ั ๊ ก แหล ่ ง จ ่ า ยไฟเสมอก ่ อ นทำการ
ต ่ อ หร ื อ ถอดสายด ู ด ท ่ อ ด ู ด ฝ ุ ่ น แบบปร ั บ ความ
ยาวได ้ ห ร ื อ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม อ ื ่ น ๆ เพ ื ่ อ ป ้ อ ง
ก ั น การบาดเจ ็ บ
อย่ า ปล่ อ ยให้ ผ ม นิ ้ ว มื อ เท้ า และส่ ว นต่ า ง
ๆ ของร่ า งกายอยู ่ ใ กล้ ก ั บ ท่ อ ดู ด และชิ ้ น
ส่ ว นที ่ เ คลื ่ อ นไหว เพื ่ อ ป้ อ งการการบาดเจ็ บ
อย่ า ใช้ เ ครื ่ อ งดู ด วั ต ถุ ไ วไฟหรื อ วั ต ถุ ท ี ่ เ กิ ด
การเผาไหม้ ไ ด้ เช่ น ปลายบุ ห รน้ ำ มั น
ทิ น เนอร์ และสี ท าบ้ า น เพื ่ อ ป้ อ งกั น การบาด
เจ็ บ หรื อ อั ค คี ภ ั ย ี ่
VC-GC32,31CP
อาจเกิ ด การบาดเจ็ บ ร้ า ยแรงหรื อ
เสี ย ชี ว ิ ต หากไม่ ป ฎิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำหนด
ด ้ า นความปลอดภ ั ย ขณะใช ้ เ คร ื ่ อ ง
อาจเกิ ด การบาดเจ็ บ หรื อ เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น หากไม่
ปฎิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ กำหนดด้ า นความ
ปลอดภั ย ขณะใช้ เ ครื ่ อ ง
คำเต ื อ น
สั ญ ญาน/คำเตื อ น
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
กรุ ณ าเช็ ด มื อ ใ
ห้ แ ห้ ง ก่ อ นเสมอ
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
สั ญ ญาน/คำเตื อ น
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
โปรดทำความเข้ า ใจ
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ครื ่ อ งหมายเตื อ น
ห้ า มทำในสิ ่ ง ที ่ เ ครื ่ อ งหมายบอก
ทำในสิ ่ ง ที ่ เ ครื ่ อ งหมายบอกเสมอ
ระวั ง ในสิ ่ ง ที ่ เ ครื ่ อ งหมายบอก
เคร ื ่ อ งใช ้ น ี ้ ไ ม ่ ไ ด ้ อ อกแบบมาสำหร ั บ เด ็ ก
หร ื อ ผ ู ้ ป ่ ว ย หร ื อ ผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค วามบกพร ่ อ งทาง
ร ่ า งกายทางประสาทส ั ม ผ ั ส หร ื อ ทางจ ิ ต
หร ื อ ขาดประสบการณ ์ แ ละความร ู ้
นอกจากจะได้ ร ั บ การดู แ ลหรื อ อยู ่ ภ ายใต้ ค ำแนะนำของ
ผู ้ ท ี ่ ม ี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ เพื ่ อ ให้ แ นใจว่ า พวกเขาสามารถ
ใช ้ ง านเคร ื ่ อ งด ู ด ฝ ุ ่ น ได ้ อ ย ่ า งปลอดภ ั ย เพ ื ่ อ ป ้ อ งก ั น
ไฟฟ ้ า ด ู ด หร ื อ การบาดเจ ็ บ
หากสายไฟเก ิ ด ความเส ี ย หาย ต ้ อ ง
ทำการเปลี ่ ย นโดยผู ้ ผ ลิ ต ตั ว แทน
จำหน ่ า ยหร ื อ ผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค วามชำนาญ เพ ื ่ อ ป ้ อ ง
ก ั น ไฟฟ ้ า ด ู ด หร ื อ การบาดเจ ็ บ
ใช้ เ ต้ า รั บ ที ่ ม ี แ รงดั น ไฟฟ้ า
220โวลต ์ และกระแสไฟ
8 แอมป ์ เท ่ า น ั ้ น
อย่ า ใช้ ส ายปลั ๊ ก ต่ อ หรื อ ปลั ๊ ก ไฟที ่ ร อง
รั บ กระแสไฟฟ้ า ได้ ต ่ ำ เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไฟ
ฟ้ า ดู ด หรื อ อั ค คี ภ ั ย
ถอดปลั ๊ ก แหล่ ง จ่ า ยไฟ และอย่ า
ปล่ อ ยเครื ่ อ งทิ ้ ง ไว้ ก ่ อ นถอดปลั ๊ ก
เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด หรื อ การบาด
เจ็ บ
ห้ า มดู ด ของเหลว (เช่ น น้ ำ ) และพื ้ น ผิ ว ที ่ เ ปี ย ก
เช่ น พื ้ น ห้ อ งน้ ำ หรื อ ใช้ ท ำความสะอาด
บริ เ วณกลางแจ้ ง เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
สั ญ ญาน/
คำเตื อ น
220V,8A
สั ญ ญาน/
คำเตื อ น
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
สั ญ ญาน/
ข้ อ ห้ า ม/
ข้ อ ควรระวั ง
คำเตื อ น
ข้ อ ห้ า ม/ข้ อ ควรระวั ง
27

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents