Chức Năng Các Phụ Kiện - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Chức năng các phụ kiện
VC-GC32,31CP
Tay nắm có thể tháo ra khỏi
ống ruột gà.
Cho kiểu máy :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Cho kiểu máy :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Cho kiểu máy :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Cho kiểu máy :
VC-GC31CPT/CPV
VC-GC32CPT/CPV
Cho kiểu máy :
VC-GC32CPT/CPV
Cho kiểu máy :
VC-GC32CPT/CPV
* Đầu hút khe
hở nhỏ sử dụng
liên tục không
quá hai mươi
phút để tránh
việc động cơ
nóng quá tải.
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents