โครงสร้ า ง; การถอดและประกอบถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น - Toshiba VC-GC31CPT Owner's Manual

Household vacuum cleaner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
1.
โครงสร้ า ง
กระบอกแยก
ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ด้ า นหลั ง
ช่ อ งระบายอากาศ
2.
การถอดและประกอบถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
กดปุ ่ ม ปลดเพื ่ อ ถอดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
ดั ง ที ่ แ สดงในรู ป
ปุ ่ ม ปลด
VC-GC32,31CP
ปุ ่ ม ถ้ ว ย
ขี ด ระดั บ สู ง สุ ด
ปริ ม าณฝุ ่ น ไม่ ค วรเกิ น
ข ี ด ระด ั บ ส ู ง ส ุ ด เพ ื ่ อ ป ้ อ ง
ก ั น ประส ิ ท ธ ิ ภ าพการด ู ด
ด้ อ ยลงเนื ่ อ งจาก
ปริ ม าณฝุ ่ น สะสม
ด้ า นล่ า ง
ช่ อ งดู ด อากาศ
แปรงทำความสะอาด
กดถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น ลงจนกระทั ่ ง ได้
ยิ น เสี ย ง "คลิ ก "
ตั ว สไลด์ ก ำจั ด
ฝุ ่ น
สไลด์ ไ ปทางขวาและ
ซ้ า ยเพื ่ อ ทำความ
สะอาดฝุ ่ น ที ่ ต ิ ด อยู ่ บ น
แผ่ น กรองแบบจี บ
ตาข่ า ยแยก
ถ้ ว ยเก็ บ ฝุ ่ น
อย ่ า ถอดถ ้ ว ยเก ็ บ ฝ ุ ่ น หากเคร ื ่ อ ง
อยู ่ ใ นตำแหน่ ง ตั ้ ง ตรง เพื ่ อ
ป้ อ งก ั น ฝ ุ ่ น หกออกมาจากช ่ อ งด ู ด
อากาศ
คลิ ก
ฝาครอบถ้ ว ย
แผ่ น กรองแบบจี บ
ต ิ ด ต ั ้ ง แผ ่ น กรองแบบ
จี บ ให้ ถ ู ก ต้ อ ง เพื ่ อ
ป ้ อ ง ก ั น ก า ร เ ก ิ ด
ควั น ที ่ ม อเตอร์ หรื อ
อั ค คี ภ ั ย
วงแหวนซี ล ยาง
อย ่ า กระชาก หร ื อ
ถอดวงแหวนซ ี ล ยาง
31

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Vc-gc32cptVc-gc31cpvVc-gc32cpv

Table of Contents